BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gün­de kaç ke­li­mey­le an­la­şı­yo­ruz?!..

Gün­de kaç ke­li­mey­le an­la­şı­yo­ruz?!..

Gün­lük ya­şan­tı­mız­da or­ta­la­ma ola­rak bir­bi­ri­miz­le 100-120 ci­va­rın­da ke­li­mey­le ko­nuş­tu­ğu­mu­zu bi­li­yor muy­du­nuz?... Ya ki­tap oku­ma alış­kan­lı­ğı sı­ra­la­ma­sın­da di­ğer ül­ke­le­re kı­yas­la çok ge­ri­ler­de ol­du­ğu­mu­zu?... Ve bu se­bep­le­rin en ba­şın­da ise baş en­gel­le­yi­ci ara­cın te­le­viz­yon ol­du­ğu­nu?!..Gün­lük ya­şan­tı­mız­da or­ta­la­ma ola­rak bir­bi­ri­miz­le 100-120 ci­va­rın­da ke­li­mey­le ko­nuş­tu­ğu­mu­zu bi­li­yor muy­du­nuz?... Ya ki­tap oku­ma alış­kan­lı­ğı sı­ra­la­ma­sın­da di­ğer ül­ke­le­re kı­yas­la çok ge­ri­ler­de ol­du­ğu­mu­zu?... Ve bu se­bep­le­rin en ba­şın­da ise baş en­gel­le­yi­ci ara­cın te­le­viz­yon ol­du­ğu­nu?!.. Te­le­viz­yon, Tür­ki­ye’de ol­du­ğu gi­bi bü­tün dün­ya­da oku­ma alış­kan­lı­ğı­nı en­gel­li­yor. Ame­ri­ka’da ya­pı­lan bir araş­tır­ma, mut­suz in­san­la­rın TV kar­şı­sın­da va­kit öl­dür­dü­ğü­nü, mut­lu olan­la­rın ise ga­ze­te ve ki­tap oku­ma­ya za­man ayır­dı­ğı­nı or­ta­ya koy­du. Araş­tır­ma­ya gö­re; ken­di­ni mut­suz his­se­den­ler di­ğer­le­ri­ne gö­re yüz­de 20 da­ha faz­la TV iz­li­yor. Za­ma­nın bir kıs­mı­nı uy­ku­ya har­ca­yan ‘iş­siz’ler, ge­ri ka­lan bö­lü­mün­de ek­ra­na yö­ne­li­yor. Ken­di­ni mut­lu ola­rak ta­nım­la­yan in­san­lar sos­yal ak­ti­vi­te­le­re da­ha çok za­man ayı­rı­yor, dî­nî tö­ren­le­re da­ha faz­la ka­tı­lı­yor, oy ve­ri­yor, ki­tap ve ga­ze­te oku­yor. Bu­na kar­şı­lık mut­suz in­san­lar zah­met­siz ol­du­ğu için za­man­la­rı­nın ço­ğun­da te­le­viz­yon iz­li­yor. Mary­land Üni­ver­si­te­si‘nin araş­tır­ma­sı­na gö­re, ken­di­ni mut­lu ola­rak ta­nım­la­yan in­san­lar çe­şit­li sos­yal ak­ti­vi­te­le­re da­ha çok za­man ayı­rı­yor. Hâl böy­le olun­ca is­tik­bâl de pek par­lak ol­mu­yor!... “Boş ge­ze­nin boş kal­fa­sı” mi­sâ­li özel­lik­le genç­ler ve iş­siz­ler, aşı­rı te­le­viz­yon iz­le­me alış­kan­lı­ğı­nı edi­nin­ce hem fi­zi­kî hem zih­nî mâ­nâ­da be­yin­le­ri­ni bir ne­vî uyuş­tu­rup felç et­miş ol­mu­yor­lar mı?!.. Sev­gi­li an­ne ve ba­ba­lar, ‘se­çi­ci bi­rer TV iz­le­yi­ci­si ol­mak’ so­rum­lu­lu­ğu, TV kur­may­la­rın­dan ön­ce siz­le­rin gö­re­vi de­ğil mi­dir?.. Se­çi­ci ve bi­linç­li se­yir­ler di­le­ğiy­le!..
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT