BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ka­lan mi­ras!..

Ka­lan mi­ras!..

Rah­met­li Ha­san Do­ğan’ın “bek­len­me­dik” bir za­man­da ve­fat edi­şi, ye­ri­ne Mah­mut Öz­ge­ner’in se­çi­li­şi ve “bu se­çi­liş sı­ra­sın­da” Fut­bol Ka­nu­nu’nda “or­ta­ya çı­kan bü­yük bir boş­lu­ğun olu­şu”, İz­mir­li “genç” Fe­de­ras­yon Baş­ka­nı’nın “zor bir baş­kan­lık dö­ne­mi ge­çi­re­ce­ği­nin işa­ret­le­ri­ni” ver­dir­me­ye baş­la­dı!..Rah­met­li Ha­san Do­ğan’ın “bek­len­me­dik” bir za­man­da ve­fat edi­şi, ye­ri­ne Mah­mut Öz­ge­ner’in se­çi­li­şi ve “bu se­çi­liş sı­ra­sın­da” Fut­bol Ka­nu­nu’nda “or­ta­ya çı­kan bü­yük bir boş­lu­ğun olu­şu”, İz­mir­li “genç” Fe­de­ras­yon Baş­ka­nı’nın “zor bir baş­kan­lık dö­ne­mi ge­çi­re­ce­ği­nin işa­ret­le­ri­ni” ver­dir­me­ye baş­la­dı!.. Ka­nu­na gö­re, “baş­kan ölür­se ya da gö­rev­den her­han­gi bir se­bep­le ay­rı­lır­sa”, ge­nel ku­rul “sa­de­ce”, evet, “sa­de­ce fe­de­ras­yon baş­ka­nı se­çi­mi ya­pı­yor­du”; öte­ki ku­rul­la­rın hep­si yer­li ye­rin­de ka­lı­yor­du!.. Ya­ni, “ye­ni baş­kan, es­ki­si­nin ku­rul­la­rı­nı mi­ras ola­rak dev­ra­lı­yor­du!..” Ka­nun­da­ki bu boş­luk, uy­gu­la­ma­da, ku­rul­la­rın ve baş­kan­la­rı­nın “ye­ni” fe­de­ras­yon baş­ka­nı­na ini­si­ya­tif ve “ra­hat ça­lış­ma”, üs­te­lik “ken­di ku­rul­la­rı­nı kur­ma” im­kâ­nı­nı ve fır­sa­tı­nı ver­me­le­ri yo­luy­la dol­du­ru­la­bi­lir­di; ya­ni is­ti­fa et­me­le­ri ile, ama ner­de ve kim­de o fe­ra­set?.. Ve Öz­ge­ner, “mi­ra­sı” yük­len­di; üs­te­lik “ser­de şö­val­ye­lik var” ya; açık­la­ma da yap­tı; “Bu ku­rul­lar be­nim ku­rul­la­rım­dır, on­la­ra da, baş­kan­la­rı­na da gü­ve­ni­yo­rum!..” Bu açık­la­ma­yı oku­yun­ca, üs­te­lik bir de “onun ağ­zın­dan du­yun­ca”, içim “cızzz” et­ti; bi­ti­şin baş­lan­gı­cıy­dı, bu!.. Ni­te­kim, çok geç­me­den, “bi­ti­şe doğ­ru adım­lar baş­la­dı”; dev­ral­dı­ğı mi­ras, “Ulu­soy Fe­de­ras­yo­nu’nun git­me­si, ye­ri­ne Ha­san Do­ğan Fe­de­ras­yo­nu’nun gel­me­si ola­yın­da en çok eme­ği ge­çen üye­ler­den bi­ri­nin fe­de­ras­yon­dan ay­rı­lı­şı ve fe­de­ras­yo­nu ağır şe­kil­de eleş­ti­ri­şi” ile onu ye­me­ye baş­la­mış­tı!.. >> Yı­kı­cı mi­ras!.. Mah­mut Öz­ge­ner’in dev­ral­dı­ğı “en risk­li mi­ras”, el­bet­te ki Mer­kez Ha­kem Ku­ru­lu idi ve bu mi­ra­sın önün­de, “kı­sa sü­re­de ka­riz­ma­tik bir fut­bol li­de­ri hâ­li­ne ge­len” Ha­san Do­ğan “dev gi­bi dur­du­ğu için”, kim­se se­si­ni se­da­sı­nı çı­kar­mı­yor; “ze­hir içip, kı­zıl­cık şu­ru­bu” di­yor­du!.. Ha­san Do­ğan kal­ka­nı kal­kın­ca, Mer­kez Ha­kem Ku­ru­lu mi­ra­sı­nın “ne me­nem bir şey ol­du­ğu” or­ta­ya çık­tı; her haf­ta “skan­dal sa­yı­la­cak olay­lar” ce­re­yan et­me­ye baş­la­dı. “Ko­mi­te­de diş­li her ku­lü­bün ta­yin et­tir­di­ği adam var” id­di­ala­rı, “bu ku­lüp­ler ka­ra lis­te­ye al­dık­la­rı ha­kem­le­ri de tas­fi­ye et­tir­di­ler” id­di­ala­rı­na ka­dar var­mış­tı ki, or­ta­ya şim­di de “Ba­zı diş­li ku­lüp­ler, maç­la­rı­na is­te­dik­le­ri ha­kem­le­ri ta­yın et­ti­ri­yor” id­di­ala­rı atıl­ma­ya baş­lan­dı!.. An­ka­ras­por’un “onur­sal baş­ka­nı” Me­lih Gök­çek’ten son­ra, An­ka­ra­gü­cü Baş­ka­nı Ce­mal Ay­dın’ın “ha­kem ta­yin­le­ri ya­pıl­ma­dan ve açık­lan­ma­dan oy­na­ya­cak­la­rı maç­la­ra ve­ri­le­cek ha­kem­le­ri öğ­ren­me­le­ri” ve “bu ta­yin­ler üze­ri­ne söy­le­dik­le­ri” ye­nir yu­tu­lur şey­ler de­ğil!.. Ama, “MHK mi­ra­sı” Mah­mut Öz­ge­ner Fe­de­ras­yo­nu’na ba­kın ne yap­tır­dı: “Ra­kip ta­kım yö­ne­ti­ci­si­ne kü­für et­ti­ği” id­di­a edi­len bir “bü­yük ku­lüp yö­ne­ti­ci­si” tri­bün­de de, son­ra ga­ze­te­ci­le­re de “Ha­yır ben bu söz­le­ri ona de­ğil, ha­kem­le­re söy­le­dim” di­ye açık­la­ma­lar yap­ma­sı­na rağ­men, se­si­ni se­da­sı­nı çı­ka­ra­ma­dı ve “hiç­bir şey ya­pa­ma­dı”, Mah­mut Öz­ge­ner!.. “Dev­let me­mu­ru sa­yı­lan” ha­kem­le­ri­ne edi­len kü­fü­rü yut­tu, otur­du!.. Bit­me­di; Me­lih Gök­çek, “on­ca ağır id­di­ayı ses­len­di­rir­ken” de, “se­si­ni se­da­sı­nı çı­ka­ra­ma­dı”, Öz­ge­ner!.. Ama, Ce­mal Ay­dın, “ma­çı­na ve­ri­len” ha­ke­me te­le­fon edip, “Hak­kın­da du­yum­la­rı­mız ol­du, fe­de­ras­yo­na mü­ra­ca­at et­tik, du­ru­mu an­lat­tık, sen bu gi­ri­şi­mi­mi­zi du­ya­bi­lir, öğ­re­ne­bi­lir­sin, onun için ben­den duy; bi­zim se­nin ve ha­kem­li­ğin hak­kın­da bir kuş­ku­muz yok, bi­le­sin ki, ma­çı­na çı­kıp ta­raf­sız bir yö­ne­tim gös­te­re­ce­ği­ne ina­nı­yo­ruz” de­di di­ye, “ted­bir­li ola­rak” di­sip­lin ku­ru­lu­na sevk edil­di!.. Hem de, “san­ki ha­ke­me şi­ke tek­lif et­miş” ha­va­sı ve­ren, “Ce­mal Ay­dın’ın Fe­de­ras­yo­na ve ha­ke­me ne­ler söy­le­di­ği­ni” ima da­hi et­me­yen bir açık­la­ma ile!.. Bu na­sıl bir çif­te stan­dart­tır?!.. Da­ha­sı, ge­lin de, “MHK’ya olum­lu ba­kan” mes­lek­taş­la­rı­mı­zın bi­le “Bü­yük­le­re ey­yam­cı­lık ya­pan ha­kem­ler maç alı­yor, ta­raf­sız ve adil bir yö­ne­tim gös­te­re­rek bü­yük­le­rin ca­nı­nı ya­kan ha­kem­le­re sırt çev­ri­li­yor” di­ye ya­zıp çiz­me­ye baş­la­dık­la­rı bir dö­nem­de, “bu mi­ra­sı bü­tü­nüy­le ka­bul eden” Öz­ge­ner’in yap­tı­ğı “bü­yük ha­ta­yı” yaz­ma­yın ba­ka­lım!.. >> Ağır mi­ras!.. Türk spor ta­ri­hi­nin “en bü­yük şi­ke­si­ni ya­pan­la­ra” mil­li ta­kım for­ma­sı­nı giy­di­ri­yor!.. Bit­me­di, “as­ker­lik yap­ma­mak için” ku­lüp üs­tü­ne ku­lüp de­ğiş­ti­ren­le­re “ay yıl­dız­lı for­ma­yı ve­ri­yor!..” Da­ha­sı, on bin­ler­ce se­yir­ci­nin, mil­yon­lar­ca TV iz­le­yi­ci­si­nin göz­le­ri önün­de, “ba­sın tri­bü­nü­ne o çir­kin kol ha­re­ke­ti­ni ya­pan” fut­bol­cu­yu, Mil­li Ta­kım’ın “vaz­ge­çil­mez oyun­cu­su ya­pıp”; bir de “kap­tan­lık” ve­ri­yor!.. Bu ka­dar “af­fe­di­ci” ve “iyi” yü­rek­li!.. Ama, “iş mil­li for­ma­dan, ay yıl­dız­lı for­ma­dan çı­kıp”, ken­di­si­ne dö­nün­ce, “ne af­fe­di­ci­lik ka­lı­yor”, ne “iyi” yü­rek­li­lik!.. İş­te, iki - üç gün ön­ce, sev­gi­li İb­ra­him Se­ten Va­tan’da “Dev­le­tin Te­le­viz­yo­nu’na kar­şı yap­tı­ğı boy­ko­tu”, ül­ke­nin en bü­yük ga­ze­te­si­nin mü­dü­rü­ne,Tür­ki­ye Spor Ya­zar­lar Der­ne­ği Ge­nel Baş­ka­nı’na kar­şı koy­du­ğu “ka­bul edi­le­mez ve olum­suz” tav­rı, “sür­dür­dü­ğü” boy­ko­tu; hem de olay­la­rı ve se­bep­le­ri ile açık açık yaz­dı!.. Sür­priz de­ğil; “med­ya­ya kar­şı” bu yap­tı­ğı ne ilk, ne de son; Os­man Tan­bu­ra­cı’ya yap­tık­la­rı ha­kim önün­de!.. Türk Fut­bo­lu­nu bü­tün dün­ya­ya re­zil eden İs­tan­bul’da­ki İs­viç­re ma­çı olay­la­rı­nın ve son Bel­çi­ka ma­çı­nın “ra­kip ta­kı­mın ho­ca­sı­na açık açık ha­ka­ret eden” baş kah­ra­ma­nı Fa­tih Te­rim, iş­te bu yüz­den “ağır” bir mi­ras­tır, Mah­mut Öz­ge­ner’e!.. De­ne­sin bir ba­ka­lım, Öz­ge­ner!.. De­sin ki; “Dev­le­tin Te­le­viz­yo­nu­na küs­lük ol­maz. TSYD Baş­ka­nı’na küs­lük ol­maz, dev­le­ti, med­ya­yı böy­le­si­ne kar­şı­mı­za ala­ma­yız. Mil­li Ta­kım Tek­nik Di­rek­tö­rü ku­rum­la­rı boy­kot ede­mez, bu işi bi­tir!..” Bir; di­ye­bi­lir mi?.. İki; der­se, ye­ri­ne ge­ti­ri­lir mi?.. So­ru­yo­rum; “Ağır mi­ras” ken­di­si­ni ger­çek­ten “lâ­yû­sel” bir im­pa­ra­tor sa­nı­yor­sa, üs­te­lik “en tar­tı­şı­lan ve ba­şa­rı­sız dö­ne­min­de” bir de söz­leş­me­si uza­tı­lıp, bü­yük bir zam­la da ödül­len­di­ril­miş­se, siz­ce ne ya­par?.. >> Kur­tu­luş za­ma­nı!.. Bas­ket­bol Fe­de­ras­yo­nu’nda se­çim var!. “Tur­gay De­mi­rel’den kur­tul­ma” fır­sa­tı!.. Bas­ket­bol ta­ri­hi­mi­zin, “iş - özel - fe­de­ras­yon ha­ya­tı” yü­zün­den “en çok tar­tı­şı­lan” ve hak­kın­da­ki id­di­ala­rın “bi­ni­nin bir pa­ra ol­du­ğu” bir Fe­de­ras­yon Baş­ka­nı, “hâ­l┠o kol­tuk­ta otur­mak için ıs­rar ve inat edi­yor!.. “Ya­rım ka­lan iş­ler var, on­la­rı ta­mam­la­mak için” di­yor!.. Ko­ca Bas­ket­bol Ca­mi­ası’na; Türk Spo­ru’na ha­ka­ret edi­yor; “Ben­den baş­ka bu iş­le­ri kim­se bi­ti­re­mez, onun için be­ni seç­me­li­si­niz” di­ye­rek!.. Spor Teş­ki­la­tı’nın “se­yir­ci kal­ma­sı” ve “Aziz Yıl­dı­rım’ın des­te­ği” ile Türk Bas­ket­bo­lu’nun ba­şı­na “bir kâ­bus gi­bi çö­ken” Tur­gay De­mi­rel Yö­ne­ti­mi, ar­tık git­me­li, “te­miz” bir “ye­ni” yö­ne­tim iş ba­şı­na gel­me­li­dir!.. “Kol­tuk­ta otur­mak için” se­çim sü­re­ci ve de­le­gas­yon üze­rin­de her tür­lü cam­baz­lı­ğı ya­pan ama Genç­lik ve Spor Ge­nel Mü­dür­lü­ğü Tah­kim Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan “dur­du­ru­lan” bir Baş­kan’la bu iş­le­rin yü­rü­me­ye­ce­ği or­ta­da­dır!.. Ge­nel Ku­ru­la ka­tı­lan de­le­ge­ler, “bu ger­çe­ği gö­re­rek” oy kul­lan­ma­lı ve Türk Bas­ket­bo­lu’nun önü­nü aç­ma­lı­dır­lar!..
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT