BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > S­kib­be: Ar­da oy­na­ya­bi­lir

S­kib­be: Ar­da oy­na­ya­bi­lir

An­ka­ras­por’un güç­lü bir e­kip ol­du­ğu­nu söy­le­yen Al­man ça­lış­tı­rı­cı, genç yıl­dı­za for­ma ve­re­ce­ği­nin sin­ya­li­ni ver­diAn­ka­ras­por ma­çı­nın ha­zır­lık ça­lış­ma­la­rı­nı dün yap­tı­ğı son tak­tik an­tren­man­la ta­mam­la­yan G.Sa­ray, öğ­le sa­at­le­rin­de THY’nin ta­ri­fe­li se­fe­riy­le An­ka­ra’ya geç­ti. “TAKDİRİ HAK EDİYORUZ” G.Sa­ray Tek­nik Di­rek­tö­rü Mic­ha­el Skib­be, Sü­per Lig’de An­ka­ras­por ile bu­gün oy­na­ya­cak­la­rı kar­şı­laş­ma­nın, ken­di­le­ri için çok önem­li ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, ga­li­bi­yet için mü­ca­de­le ede­cek­le­ri­ni söy­le­di. GS TV’ye ko­nu­şan Al­man ça­lış­tı­rı­cı, “Ra­ki­bi­mi­ze say­gı duy­mak ge­re­ki­yor. Bu­gü­ne ka­dar çok iyi bir per­for­mans gös­ter­di­ler. Ço­ğu oyun­cu­muz, bu haf­ta mil­li ta­kım­lar­da gö­rev ala­rak yo­rul­du. O yüz­den bu ma­çı pa­zar­te­si gü­nü oy­na­ma ta­raf­ta­rıy­dım. Ri­ca et­miş­tim ama ol­ma­dı. Bu­gü­ne ka­dar ta­kı­mı­mız önem­li maç­la­ra, hem de çok zor şart­lar al­tın­da çık­tı. O ne­den­le, ta­kı­mı­mın tak­di­ri hak et­ti­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. “SİSTEMİ DEĞİŞTİRMEM” Skib­be, Ar­da’nın, An­ka­ras­por ma­çın­da oy­na­ya­bi­le­ce­ği­ni san­dı­ğı­nı ifa­de ede­rek, “Her in­sa­nın ol­du­ğu gi­bi onun da sağ­lı­ğı her şey­den ön­de ge­lir. Baş­tan aşa­ğı kon­trol­den ge­çi­ril­di. Her­han­gi bir sı­kın­tı, so­run gö­rül­me­di. O ola­yın ne­de­ni­nin, çok faz­la efor­dan ve yor­gun­luk­tan ol­du­ğu­na ka­rar ver­dik” şek­lin­de ko­nuş­tu. Lin­coln’ün çok iyi per­for­mans gös­ter­di­ği­ni söy­le­yen Al­man tek­nik adam, Mi­lan Ba­ros’un et­ki­siz kal­ma­sıy­la il­gi­li ola­rak da, “Bir sant­rfor da­ha gel­se, onun için da­ha ra­hat bir sis­tem ola­bi­lir ama böy­le bir du­rum­da, or­ta sa­ha­nı­zı ek­silt­me­niz ge­re­ki­yor. An­cak sis­te­mi de­ğiş­tir­me­yi dü­şün­mü­yo­rum” de­di. Na­mağ­lup As­lan! Galatasaray ile An­ka­ras­por, Sü­per Lig’de bu­gün 9. defa kar­şı kar­şı­ya ge­le­cek. İki ta­kım ara­sın­da ge­ri­de ka­lan 8 maç­tan 6’sı­nı G.Sa­ray ka­zan­dı, 2 maç be­ra­be­re so­nuç­lan­dı ve An­ka­ras­por he­nüz ga­li­bi­yet ala­ma­dı. G.Sa­ray, An­ka­ras­por’a ge­ri­de ka­lan 8 maç­ta top­lam 16 gol atar­ken, ka­le­sin­de 4 gol gör­dü. İki ekip, geçen sezon oynanan ilk maçta golsüz berabere kalırken, Ankara’daki ikinci maçta G.Saray sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılmıştı. >> ANKARA Se­necky Er­han ­Mu­ham­met ­Ba­tak U­ğur ­Ne­ca A­dem T­he­o ­Bi­lal ­Meh­met Ça­kır ­Nig­ris (Ko­na­te) Sa­kat: Ba­ki, Ö­mer Ay­san, Hür­ri­yet ­Ce­za­lı: Ö­zer > G.SARAY ­De Sanc­tis ­Sab­ri ­Ser­vet Em­re A­şık ­Ha­kan Bal­ta Ay­dın Ay­han ­Me­i­ra ­Ke­well Ar­da (Non­da) Ü­mit Ka­ran Sa­kat: Lin­coln, Lin­de­roth, Ha­san Şaş, Ser­kan, U­ğur, Meh­met To­pal, Al­pars­lan, Em­re Gün­gör Ce­za­lı: Ba­ros S­TAT: Ye­ni­kent A­SAŞ SA­AT: 19.00 HA­KEM­LER: Bü­lent Yıl­dı­rım, Gök­han Me­mi­şoğ­lu, Ser­dar Di­ya­din, 4.ha­kem: Ab­dul­lah Yıl­maz > Lig TV nak­len G.SARAY NOTLARI Çifte kayıp G.Sa­ray, bu­gün An­ka­ras­por’la oy­na­ya­ca­ğı kri­tik maç­ta Lin­coln ve Meh­met To­pal’dan fay­da­la­na­ma­ya­cak. Te­da­vi­le­ri yo­ğun bir şe­kil­de sür­dü­rü­len Lin­coln ve Meh­met To­pal’ın for­ma giy­me­le­ri­nin risk­li ola­ca­ğı or­ta­ya çı­kın­ca, Skib­be, Me­ta­list Khar­kiv ile oy­na­na­cak ma­çı da dü­şü­ne­rek, bu iki fut­bol­cu­yu kad­ro­ya da­hil et­me­di. Barış kadroda Uzun sü­re­dir sa­ha­lar­dan uzak olan Ba­rış Öz­bek, An­ka­ras­por ma­çı­nın kad­ro­su­na da­hil edil­di. Ba­rış’ın haf­ta için­de­ki an­tren­man­lar­da per­for­man­sı­nı ye­ter­li bu­lan Skib­be’nin, gur­bet­çi fut­bol­cu­yu kar­şı­laş­ma­nın ikin­ci ya­rı­sın­da sa­ha­ya sü­re­bi­le­ce­ği ifa­de edil­di. “Ümit’e teklif yok” Fut­bol A.Ş. Ge­nel Mü­dü­rü Ad­nan Sez­gin, Bir­le­şik Arap Emir­lik­le­ri’nden bir ku­lü­bün Ümit Ka­ran’a trans­fer tek­li­fin­de bu­lun­du­ğu id­di­ala­rı­nın asıl­sız ol­du­ğu­nu söy­le­di. Sez­gin, sa­de­ce ken­di­si­ni me­na­jer ola­rak ta­nı­tan bir ki­şi­nin te­le­fon­la ara­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Bu tür şey­le­ri cid­di­ye al­ma­mız söz ko­nu­su ola­maz” de­di. İstanbul’a hayran İtalyan kaleci Mor­gan De Sanc­tis, içi­ni İtal­yan ba­sı­nı­na dök­tü. Yurt dı­şın­da oy­na­yan İtal­yan fut­bol­cu­la­rın mil­li ta­kım­da oy­na­ma­la­rı­nın zor ol­du­ğu­nu ifa­de eden ba­şa­rı­lı ka­le­ci, eko­no­mik ne­den­ler­le fut­bol ya­şan­tı­sı­nı İtal­ya dı­şın­da sür­dür­dü­ğü­nü söy­le­di. De Sanc­tis, “G.Sa­ray’da ken­di­mi iyi bir or­tam­da bul­dum. İs­tan­bul mü­kem­mel, mo­dern ve çok gü­zel bir şe­hir. Bek­le­di­ğim­den da­ha iyi çık­tı” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT