BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > GÖR BENİ HOCAM

GÖR BENİ HOCAM

“Yaptığım hataların farkına vardım. Denizli ile kendimi yeniden buldum. Tekrar A Milli Takım formasını giymeyi arzu ediyorum”> Bilgehan Can “KAPTANLIK TEKLİFİ GELİRSE...” Be­şik­taş’ın tec­rü­be­li de­fans oyun­cu­su İbrahim Toraman, Mil­li Ta­kım pat­ro­nu Fa­tih Te­rim’den da­vet bek­le­di­ği­ni söy­le­di. Se­zon ba­şın­da İb­ra­him Üzül­mez ile ara­la­rın­da ge­çen tat­sız ola­yın ar­dın­dan ha­ya­ta ba­kı­şı­nın de­ğiş­ti­ği­ni be­lir­ten To­ra­man, “Ha­ta­la­rım­dan arın­dım. Mus­ta­fa De­niz­li ile ken­di­mi ye­ni­den bul­dum. Tek­rar A Mil­li Ta­kım for­ma­sı giy­mek is­ti­yo­rum. Fa­tih ho­cam ba­na bir şans da­ha ve­rir­se onun yü­zü­nü ka­ra çı­kar­ma­ya­ca­ğım­dan emi­nim” de­di. Ba­şa­rı­lı fut­bol­cu 2010 yı­lı­na ka­dar söz­leş­me­si­nin de­vam et­ti­ği­ni de be­lir­te­rek, “Be­şik­taş for­ma­sı al­tın­da şam­pi­yon­luk ya­şa­ma­dan Av­ru­pa’ya git­mek is­te­mi­yo­rum. İle­ri­ki dö­nem­ler­de kap­tan­lık ye­ni­den tek­lif edi­lir­se se­ve se­ve ya­pa­rım” şek­lin­de ko­nuş­tu. “DER­Bİ­LE­Rİ KA­ZA­NI­RIZ” Se­zo­na şam­pi­yon­luk pa­ro­la­sıy­la baş­la­dık­la­rı­nı ve ta­kım ha­lin­de bu­na inan­dık­la­rı­nı vur­gu­la­yan İb­ra­him To­ra­man, dep­las­man­da oy­na­ya­cak­la­rı F.Bah­çe ve G.Sa­ray der­bi­le­ri için de id­di­alı açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. “F.Bah­çe’nin se­zon ba­şın­da­ki pu­an ka­yıp­la­rı be­ni şa­şırt­tı” di­yen To­ra­man, “Ye­ni­den çı­kı­şa geç­ti­ler ama biz­den iyi de­ğil­ler. Ka­dı­köy’de­ki maç­la­ra ra­hat çı­kı­yo­ruz. Ora­dan ye­ni bir za­fer­le ay­rı­la­ca­ğı­mız­dan emi­niz. Geç­ti­ği­miz yıl Ali Sa­mi Yen’de üs­tün olan ta­raf biz­dik ama per­for­man­sı­mı­zı ta­be­la­ya yan­sı­ta­ma­dık. Ali Sa­mi Yen’e de mut­lak üç pu­an için gi­de­ce­ğiz. Bu iki der­bi­nin bi­zim için di­ğer maç­lar­dan bir far­kı yok” açık­la­ma­sı­nı yap­tı. İnciler > Trab­zonspor se­zo­nun en iyi ekip­le­rin­den bi­ri. Son haf­ta­ya ka­dar şam­pi­yon­luk po­ta­sın­da yer ala­cak­la­rı­nı dü­şü­nü­yo­rum > Er­tuğ­rul Sağ­lam ta­kı­mı şam­pi­yon ya­pa­ma­dı. Tür­ki­ye’de ba­şa­rı­lar şam­pi­yon­luk­la­ra en­deks­li ol­du­ğu için ba­şa­rı­sız gö­rün­dü > Ar­da’yı ara­dım. Hem geç­miş ol­sun de­dim hem de te­şek­kür et­tim. He­pi­mi­ze ter­cü­man ol­du. Kay­be­din­ce ev­den çık­ma­ya kor­ku­yo­ruz > Güi­za iyi gol­cü ama bek­le­nen pat­la­ma­yı ya­pa­ma­yın­ca ta­raf­tar bas­kı­sı da art­tı. Güi­za da stre­se gir­di. Tür­ki­ye’de çe­kin­di­ğim tek for­vet Meh­met Yıl­dız > Gök­han Zan’ın güç­lü fi­zi­ği var ama çok sa­kat­la­nı­yor. Gök­han’a cam adam di­yen­ler ona hak­sız­lık edi­yor. Del­ga­do, faz­la ko­nuş­ma­yı sev­mi­yor, fakat he­pi­miz onu se­vi­yo­ruz
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT