BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Car­los 1 ­yıl u­zat­tı

Car­los 1 ­yıl u­zat­tı

Sam­ba­cı F.Bah­çe’de­ki ge­le­ce­ğiy­le il­gi­li s­pe­kü­las­yon­la­ra nok­ta­yı koy­duAK­LI RE­AL’DE KALDI F.Bah­çe’de ikin­ci se­zo­nu­nu ya­şa­mak­ta olan Ro­ber­to Car­los’un İs­pan­ya dev­let rad­yo­su RNE’ye yap­tı­ğı açık­la­ma­lar Bre­zil­ya­lı­nın ak­lı­nın Re­al Mad­rid’de kal­dı­ğı­nı gös­ter­di. Re­al’in son haf­ta­lar­da al­dı­ğı kö­tü so­nuç­lar se­be­biy­le ku­lüp yö­ne­ti­mi­ni eleş­ti­ren Car­los, fut­bol di­rek­tö­rü Mi­ja­to­viç’e yük­le­nir­ken, “O ol­ma­say­dı hâ­lâ Mad­rid’de oy­nu­yor­dum” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. An­cak Car­los’un açık­la­ma­la­rın­da en dik­kat çe­ki­ci nok­ta yi­ne F.Bah­çe ile il­gi­li ola­nıy­dı. Sam­ba­cı, “Ne za­man iki gün­lük ta­ti­lim ol­sa so­lu­ğu Mad­rid’de alı­yo­rum ama bu­ra­da çok mut­lu­yum” der­ken F.Bah­çe ile olan söz­leş­me­si­ni 1 yıl da­ha uzat­tı­ğı­nı ifa­de et­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT