BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ya­rın­dan son­ra

Ya­rın­dan son­ra

Sa­ğı to­par­la­mak, so­lu to­par­la­mak, mer­kez sa­ğı bir ara­ya ge­tir­mek... vs. Ni­ye bu ka­dar an­lam­sız ha­le gel­di? Üç se­ne ön­ce böy­le ko­nu­lar ko­nu­şu­lun­ca en azın­dan bir an­la­mı olur­du..Şim­di, -şim­di­lik- hep­si boş iş gi­bi gö­rü­nü­yor.Sa­ğı to­par­la­mak, so­lu to­par­la­mak, mer­kez sa­ğı bir ara­ya ge­tir­mek... vs. Ni­ye bu ka­dar an­lam­sız ha­le gel­di? Üç se­ne ön­ce böy­le ko­nu­lar ko­nu­şu­lun­ca en azın­dan bir an­la­mı olur­du..Şim­di, -şim­di­lik- hep­si boş iş gi­bi gö­rü­nü­yor. Bu iş­le­ri boş­lu­ğa bı­ra­kan ne? Dün, der­di­mi­zin der­ma­nı­nı is­tik­rar­da, bir­leş­mek­te, tek par­ti ik­ti­da­rın­da arar­dık..Bu­gün ne­re­de ne ara­dı­ğı­mı­zı bi­le söy­le­ye­mi­yo­ruz. San­ki her­kes si­pe­re yat­mış, bir işa­ret bek­li­yor. Ne­re­den bek­li­yor? Yi­ne her­kes, bu­gün­le­ri ida­re­ten ya­şı­yor­muş gi­bi ya­pı­yor..Asıl ha­zır­lı­ğı­mız “ya­rın­dan son­ra­sı” için der gi­bi. Ya­rın­dan son­ra ne ola­cak? Yi­ne san­ki alın te­ri­mi­zin kar­şı­lı­ğı­nı de­ğil de, ka­tı­la­ca­ğı­mız çe­ki­liş­te “bi­ze de bir şey çı­kar­sa” di­yen­ler gi­bi­yiz. Uzak­tan ba­kın­ca, her şey bi­zim dı­şı­mız­da ce­re­yan edi­yor­muş gi­bi gö­rü­nü­yor. De­mi­rel, “Gar­nı­nız­dan ko­nuş­ma­yın” der­di. He­pi­miz kar­nı­mız­dan ko­nu­şur ha­le gel­dik. Her­kes şi­kâ­yet­çi... Hiç kim­se şi­kâ­yet­çi de­ğil..Her­kes der­di­ni bir ke­na­ra not edi­yor..Gü­nü ge­lin­ce söy­le­ye­cek­miş gi­bi.. O gün der­ken, ne­yi bek­le­dik­le­ri­ni söy­le­mi­yor in­san­lar..İma et­me­ye bi­le çe­ki­ni­yor­lar. Be­ni de me­rak sar­dı. Bu ka­dar in­sa­nın bek­le­di­ği şe­yin ne ol­du­ğu­nu kim me­rak et­mez. >> Ne­ler ola­cak Bir hi­kâ­ye var­dı, ma­hal­le­nin de­li­si, “Ne­ler ola­ca­aak, ne­ler ola­cak” di­ye­rek do­la­şır­ken ba­şı­na top­la­nıp sor­muş­lar: -Ne ola­cak? -Anam öle­cek, ba­bam tek­rar ev­le­ne­cek..Tek­rar ev­len­me­nin se­vin­ciy­le be­ni de ev­len­di­re­cek, de­miş. Ara­dan bi­raz za­man ge­çin­ce bi­zim de­li, “Ne­ler ol­du ne­ler ol­du” di­ye­rek do­la­şır ol­muş. Yi­ne top­lan­mış­lar ba­şı­na.. Yi­ne sor­muş­lar: -Ha­yır­dır ne ol­du? -Anam de­ğil ba­bam öl­dü, de­miş; anam ye­ni­den ev­len­di. Ge­len adam hem ana­mı hem bi­zi ağ­la­tı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT