BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Oba­ma ve ger­çek­ler

Oba­ma ve ger­çek­ler

4 Ka­sım 2008 ta­ri­hin­de ABD’nin 44. baş­ka­nı se­çi­len Oba­ma’nın za­fe­ri ken­di­si­ne ait de­ğil­dir. ABD nü­fu­su­nun yüz­de 12’si­ni teş­kil eden si­yah­la­rın za­fe­ri ise as­la de­ğil­dir. Pe­ki ki­min za­fe­ri­dir?4 Ka­sım 2008 ta­ri­hin­de ABD’nin 44. baş­ka­nı se­çi­len Oba­ma’nın za­fe­ri ken­di­si­ne ait de­ğil­dir. ABD nü­fu­su­nun yüz­de 12’si­ni teş­kil eden si­yah­la­rın za­fe­ri ise as­la de­ğil­dir. Pe­ki ki­min za­fe­ri­dir? The Gu­ar­di­an’a gö­re Oba­ma zen­ci ol­du­ğu için se­çil­me­di. Oba­ma’nın zen­ci­li­ği tar­tı­şı­lır. Zih­ni­ye­ti ba­kı­mın­dan dev­şi­ril­miş, ren­gi si­yah bir be­yaz Ame­ri­ka­lı­dır. Son yıl­lar­da Ame­ri­kan hal­kın­da fa­kir­ler, so­kak­ta ya­tıp kal­kan ve iş­siz­ler çığ gi­bi art­tı. Ame­ri­kan hal­kı­nın yok­sul­laş­ma­sı se­be­biy­le sos­yal pat­la­ma­lar bek­le­ni­yor­du. Bir­le­şik Dev­let­le­rin bir­li­ğe ve bü­tün­lü­ğe ih­ti­ya­cı var­dı. İş­te bu yüz­den ABD’de ka­za­nan zen­ci­ler ve Oba­ma de­ğil ABD de­rin dev­le­ti ol­du. Bu­gü­ne ka­dar Ken­nedy ha­riç “WASP” de­ni­len (Be­yaz-Ang­lo­sak­son-Pro­tes­tan) ki­şi­ler ABD’nin baş­ka­nı se­çil­di­ler. Bu grup pro­tes­tan, Ang­lo­sak­son ve be­yaz şart­la­rı­nı dış­la­ya­rak dev­şir­me Oba­ma ile bir­li­ği ve sos­yal pat­la­ma­yı ön­le­di­ler. ABD si­ne­ma şir­ket­le­ri son yıl­lar­da si­yah ABD baş­ka­nı rol­le­ri ile or­tam ha­zır­la­dı. “Cosby Ai­le­si” ad­lı se­vi­len di­zi ile si­yah­la­ra nis­pe­ten kin azal­tıl­dı. Uzun yıl­lar ABD’de se­çim­le­re iş­ti­rak çok dü­şük­tü. ABD’den kop­mak is­te­yen “His­pa­nik­ler” li­be­ral pi­ya­sa ve ka­pi­ta­liz­min ez­di­ği yok­sul­lar ile za­yıf, dış­lan­mış ve hak­sız­lı­ğa uğ­ra­mış si­ya­hi­ler se­çi­me il­gi­siz­di. Se­çi­me iş­ti­ra­kin ar­tı­şı için ren­gi si­yah zih­ni­ye­ti be­yaz olan Chi­ca­go Se­na­tö­rü Oba­ma kul­la­nıl­dı. Ve geç­miş­te oy kul­lan­ma­yan­la­rın se­çi­me ka­tıl­ma­sı ile se­çi­me iş­ti­rak yüz­de 65 ol­du. Oba­ma ise yüz­de 52 ile se­çil­di. Oba­ma, Bush ka­dar ol­ma­sa da İs­ra­il ve Ya­hu­di yan­lı­sı­dır. Be­yaz Sa­ray’a ta­yin et­ti­ği Be­yaz Sa­ray Ge­nel Sek­re­te­ri Rahm Ema­nu­el, Ya­hu­di asıl­lı­dır. Bu ki­şi Bi­rin­ci Kör­fez Sa­va­şın­da İs­ra­il or­du­sun­da gö­nül­lü ola­rak sa­vaş­tı. Ba­sın­da yer alan bil­gi­le­re gö­re “Oba­ma dün­ya üze­rin­de­ki ABD’nin hak­sız ha­ki­mi­ye­ti­ni meş­ru­laş­tır­ma­ya ya­ra­ya­cak bir hay­li kul­la­nış­lı ve göz­bo­ya­cı bir va­sı­ta­dır.” Oba­ma’yı zor­lu gün­ler bek­le­mek­te­dir. Bir­le­şik Dev­let­le­rin dün­ya­da 750 as­ke­rî te­si­si var­dır. Bush’un mi­ra­sı ol­duk­ça ağır, Oba­ma’nın işi ko­lay de­ğil­dir. Ne dün­ya es­ki dün­ya ne ABD’de es­ki ABD’dir. Bush’un rü­ya­sı ya­ni ABD’nin dün­ya im­pa­ra­tor­luk ha­ya­li çok güç­tür. ABD hal­kı­nı bir­leş­tir­mek için ye­ni bir 11 Ey­lül’e ih­ti­yaç var­dır. Per­de ar­ka­sın­da (WASP) olan grup, Oba­ma ile sos­yal pat­la­ma­yı ön­le­me­ye ça­lış­mış­tır.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT