BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Rektör ‘Final’de kaldı!..

Rektör ‘Final’de kaldı!..

Okudan, polis eşliğinde adliyeye getirildi.Okudan, polis eşliğinde adliyeye getirildi. Kon­ya’da dü­zen­le­nen ve “Fi­nal” adı ve­ri­len ope­ras­yon­da Ada­na’da nö­bet­çi mah­ke­me­ye çı­ka­rı­lan ve ara­la­rın­da Sel­çuk Üni­ver­si­te­si (SÜ) Rek­tö­rü Prof. Dr. Sü­ley­man Oku­dan’ın da bu­lun­du­ğu 17 ki­şi tu­tuk­lan­dı. Prof. Dr. Oku­dan’ın ya­nı­ sı­ra, SÜ Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si Has­ta­ne­si Baş Mü­dü­rü A. A. Ç., SÜ Kül­tür Spor Dai­re Baş­ka­nı Ü. D., Kon­ya Nu­mu­ne Has­ta­ne­si Baş­he­kim Yar­dım­cı­sı A. S., Me­ram Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si Baş­he­kim Yar­dım­cı­sı M. P. ve Af­yon­ka­ra­hi­sar Dev­let Has­ta­ne­si Baş­he­ki­mi M. S.’nin de bu­lun­du­ğu sa­nık­lar tu­tuk­la­ma ka­ra­rı­nın ar­dın­dan ce­za­evi­ne gön­de­ril­di. ‘Adalete güvenmek lazım’ > Sa­nık­lar­dan Prof. Dr. Oku­dan, ce­za­evi­ne gö­tü­rü­lür­ken ga­ze­te­ci­le­re yap­tı­ğı açık­la­ma­da, şüp­he­li ola­rak gö­zal­tı­na alın­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Ada­le­te gü­ven­mek la­zım” di­ye ko­nuş­tu. Kon­ya ile bir­lik­te 8 şe­hir­de eş za­man­lı ola­rak dü­zen­le­nen ope­ras­yon­da, çı­kar amaç­lı suç ör­gü­tü kur­mak ve iha­le­ye fe­sat ka­rış­tır­mak­la suç­la­nan 34 ki­şi gö­zal­tı­na alın­mış­tı. > So­ruş­tur­ma­nın ta­mam­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan gö­zal­tın­da­ki sa­nık­lar­dan 8’i ser­best bı­ra­kı­lır­ken di­ğer­le­ri­nin tu­tuk­suz yar­gı­lan­ma­sı­na ka­rar ve­ril­di. Sel­çuk Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Sü­ley­man Oku­dan’ın so­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da geç­ti­ği­miz haf­ta Me­ram’da­ki loj­ma­nın­da ya­pı­lan ara­ma­da, ya­tak oda­sın­da 1 mil­yon YTL de­ğe­rin­de dö­viz bu­lun­muş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT