BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Pişmanız, şeytana uyduk

Pişmanız, şeytana uyduk

Bir ban­ka­da müş­te­ri­si­ne a­it 1 mil­yon 357 bin do­la­rı zim­me­ti­ne ge­çir­di­ği id­di­a­sıy­la a­ra­nan Fey­zan E. i­le e­şi Ser­hat E, pişman olduklarını söylediBan­ka­cı ve e­şi tu­tuk­lan­dı Sav­cı, i­fa­de­le­ri­nin ar­dın­dan Fey­zan E’yi, “Ban­ka­cı­lık zim­me­ti”, e­şi Ser­hat E’yi de, “Zim­met su­çu­na iş­ti­rak” suç­la­ma­sıy­la tu­tuk­lan­ma­la­rı ta­le­biy­le nö­bet­çi mah­ke­me­ye sevk et­ti. Nö­bet­çi mah­ke­me, ban­ka­cı ve e­şi­ni ay­nı suç­la­ma­lar­la tu­tuk­la­dı. An­tal­ya E Ti­pi Ka­pa­lı ve Ya­rı A­çık Ce­za­e­vi’ne gö­tü­rü­len çift e­le e­le tu­tuş­tu; Fey­zan E, ba­şı­nı ö­ne e­ğe­rek ağ­la­dı. An­tal­ya’da­ki özel bir ban­ka­da müş­te­ri­si­ne ait 1 mil­yon 357 bin do­la­rı zim­me­ti­ne ge­çir­di­ği id­di­asıy­la ara­nır­ken İz­mir po­li­si­ne tes­lim olan ve ön­ce­ki gün An­tal­ya’ya ge­ti­ri­len müş­te­ri iliş­ki­le­ri yö­ne­ti­ci­si Fey­zan E. ile eşi Ser­hat E, tu­tuk­lan­dı. Ma­li Bü­ro Amir­li­ğin­de­ki iş­lem­le­rin ar­dın­dan sa­bah sa­at­le­rin­de ad­li­ye­ye sevk edi­len ban­ka­cı Fey­zan E. ile eşi Ser­hat E, olay­la il­gi­li so­ruş­tur­ma­yı yü­rü­ten Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Yu­suf Hak­kı Do­ğan’a yak­la­şık 6 sa­at ifa­de ver­di. Fey­zan E’nin avu­ka­tı Fa­tih Ar­dıç ile eşi Ser­hat E’nin avu­ka­tı Fa­tih Ak­yıl­dız, ad­li­ye önün­de ga­ze­te­ci­le­re yap­tık­la­rı açık­la­ma­da, çif­tin sav­cı­lık ve mah­ke­me­de ver­dik­le­ri ifa­de­ler­le or­ta­ya çı­kan zim­me­te iliş­kin tes­pit­ler hak­kın­da bil­gi ver­di. “LÜKS HAYAT SÜRDÜM” Avu­kat Ar­dıç, Fey­zan E’nin, sav­cı­lık­ta ve mah­ke­me­de­ki ifa­de­le­rin­de zim­met su­çu­nu ka­bul et­ti­ği­ni, olay­dan do­la­yı piş­man­lık duy­du­ğu­nu söy­le­di­ği ve “Et­kin piş­man­lık” hak­kın­dan ya­rar­lan­mak is­te­di­ği­ni bil­dir­di. Ar­dıç, Fey­zan E’nin ifa­de­le­rin­de, “Şey­ta­na uy­duk. Et­kin piş­man­lık hak­kın­dan fay­da­lan­mak is­ti­yo­rum” de­di­ği­ni kay­det­ti. Ar­dıç’ın ver­di­ği bil­gi­ye gö­re, Fey­zan E’nin, “Sa­bit ola­rak al­dı­ğım mik­tar yok­tur. Lüks ha­yat sür­düm. Al­dı­ğı­mın ta­ma­mı­nı da har­ca­dım” de­di­ği öğ­re­nil­di. Ar­dıç, Fey­zan E’nin, eşi­nin Kad­ri­ye bel­de­sin­de iş­let­ti­ği plaj için or­tak ol­du­ğu tu­rizm şir­ke­tin­de­ki his­se­le­ri­ni sa­ta­rak zim­me­te ge­çen pa­ra­yı ban­ka­ya ge­ri öde­ye­cek­le­ri­ni be­yan et­ti­ği­ni de bil­dir­di. Fey­zan E. ile eşi Ser­hat E, sev­k e­dil­dik­le­ri mah­ke­me­ce tu­tuk­la­na­rak ce­za­evi­ne gön­de­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT