BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İstanbul’a bir meslek lisesi daha

İstanbul’a bir meslek lisesi daha

Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­lik, İs­tan­bul Ti­ca­ret Oda­sı (İTO) ta­ra­fın­dan Pen­dik’te yap­tı­rı­lan Ana­do­lu Ti­ca­ret Mes­lek ve Ti­ca­ret Mes­lek li­se­le­ri­nin açı­lışını yaptı.Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­lik, İs­tan­bul Ti­ca­ret Oda­sı (İTO) ta­ra­fın­dan Pen­dik’te yap­tı­rı­lan Ana­do­lu Ti­ca­ret Mes­lek ve Ti­ca­ret Mes­lek li­se­le­ri­nin açı­lışını yaptı. Tö­re­n­de ko­nu­şan Çe­lik, “Bu yıl so­nu iti­ba­riy­le okul­la­rı­mı­za gön­de­ri­len bil­gi­sa­yar sa­yı­sı 730 bin ade­de ula­şa­cak­tır ve öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin yüz­de 95’i hız­lı in­ter­net hiz­me­tin­den fay­da­lan­mak­ta­dır” dedi. İTO Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Mu­rat Yal­çın­taş da, İTO ola­rak sa­de­ce ti­ca­ret ve eko­no­mi ala­nın­da ça­lış­ma­lar yap­ma­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Çün­kü bi­li­yo­ruz ki, bi­zim için­den çık­tı­ğı­mız bu top­lu­ma ve İs­tan­bul’a kar­şı baş­ka­ca va­zi­fe­le­ri­miz de bu­lu­nu­yor. İş­te bu va­zi­fe­le­ri­mi­zi ye­ri­ne ge­tir­mek için İTO ola­rak sos­yal so­rum­lu­luk pro­je­le­ri­ne ağır­lık ver­dik” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT