BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İŞ FİNİŞTE!

İŞ FİNİŞTE!

Baş­vu­ru sa­yı­sın­da­ki faz­la­lık se­be­biy­le e­le­me­ye gi­den yet­ki­li­ler, 400 met­re­lik ko­şu ya­rı­şı dü­zen­le­di.Kü­tah­ya’da, Or­man Böl­ge Mü­dür­lü­ğü, 15 greyder ve dozer şo­fö­rü ala­ca­ğı­nı açık­la­yın­ca 720 ki­şi baş­vur­du. Sa­yı faz­la olun­ca stad­yum­da ya­rış dü­zen­len­di. Kü­tah­ya’da mev­sim­lik or­man iş­çi­si ol­mak için baş­vu­ran 720 ki­şi, stad­yum­da dü­zen­le­nen ya­rış­ta işe gir­mek için koş­tu. Kü­tah­ya Or­man Böl­ge Mü­dür­lü­ğü’nün ara­zöz, do­zer ve grey­der şo­för­lü­ğü için 15 mev­sim­lik iş­çi is­tih­dam edi­le­ce­ği­ni du­yur­ma­sı­nın ar­dın­dan, işe gir­mek için 720 ki­şi mü­ra­ca­at et­ti. Baş­vu­ru sa­yı­sın­da­ki faz­la­lık se­be­biy­le ele­me­ye gi­den yet­ki­li­ler, Dum­lu­pı­nar Sta­dı’nda 20’li grup­lar ha­lin­de 400 met­re­lik ko­şu ya­rı­şı dü­zen­le­di. Ön­ce sağ­lık kon­tro­lün­den ge­çi­ri­len iş­çi aday­la­rı, da­ha son­ra ya­rış par­ku­ru­na alın­dı. Ba­zı iş­çi­le­rin ko­şu­yu ya­rı­da bı­rak­tı­ğı, ba­zı­la­rı­nın düş­tü­ğü göz­len­di. Ya­rış­ma­lar­da ilk 5 de­re­ce­yi el­de eden iş­çi aday­la­rı, mü­la­ka­ta gir­me­ye hak ka­zan­dı. Kü­tah­ya Or­man Böl­ge Mü­dü­rü Yük­sel Gül, alı­na­cak 10 ara­zöz ope­ra­tör­lü­ğü için 659 ki­şi, 3 ki­şi­lik do­zer ope­ra­tör­lü­ğü için 29 ki­şi, 2 ki­şi­lik grey­der ope­ra­tör­lü­ğü için 32 ki­şi­nin mü­ra­ca­at et­ti­ği­ni bil­dir­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93492
  % 0.22
 • 5.4283
  % -0.83
 • 6.1416
  % -0.82
 • 6.9561
  % -2.11
 • 212.154
  % -0.31
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT