BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Er­ken u­ya­rı sis­te­mi ­fe­la­ke­ti ön­le­ye­cek

Er­ken u­ya­rı sis­te­mi ­fe­la­ke­ti ön­le­ye­cek

Bi­li­şim’08 Ku­rul­ta­yı’n­da ko­nu­şan P­rof. Dr. Mus­ta­fa Er­dik, “A­cil Mü­da­ha­le ve Er­ken U­ya­rı Sis­te­mi”nin dep­re­mi sa­ni­ye­ler ön­ce­sin­den ha­ber ve­re­ce­ği­ni, bu sa­ye­de ge­re­ken ted­bir­le­rin a­lı­na­ca­ğı­nı söy­le­diTür­ki­ye Bi­li­şim Der­ne­ği ta­ra­fın­dan or­ga­ni­ze edi­len Bi­li­şim’08 Ku­rul­ta­yın­da Türk Kı­zı­la­yı Ge­nel Baş­kan Baş­da­nış­ma­nı Prof. Dr. Ah­met Me­te Işı­ka­ra’nın baş­kan­lı­ğı­nı yap­tı­ğı “Afet­te Bi­li­şim” ko­nu­lu otu­rum dü­zen­len­di. Kan­dil­li Ra­sat­ha­ne­si ve Dep­rem Araş­tır­ma Ens­ti­tü­sü Dep­rem Mü­hen­dis­li­ği Bö­lü­mü Öğ­re­tim Üye­si Prof. Dr. Mus­ta­fa Er­dik, “İs­tan­bul’da Acil Mü­da­ha­le ve Er­ken Uya­rı Sis­te­mi” baş­lık­lı su­nu­mun­da, İs­tan­bul’da sis­te­min 2001’den iti­ba­ren ku­rul­ma­ya baş­la­dı­ğı­nı ha­tır­lat­tı. “Acil Mü­da­ha­le ve Er­ken Uya­rı Sis­te­mi”nin bir dep­re­mi sa­ni­ye­ler ön­ce­sin­den ha­ber ve­re­bil­di­ği­ni ve ge­re­ken ted­bir­le­rin alın­ma­sı­nı sağ­la­ya­bil­di­ği­ni an­la­tan Er­dik, sis­te­min özel­lik­le pet­ro­kim­ya, oto­mo­tiv, gaz da­ğı­tı­mı gi­bi çok stra­te­jik ku­rum için önem­li bir iş­le­vi bu­lun­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. Er­dik, dep­re­min sa­ni­ye­ler ön­ce­sin­de bi­lin­me­siy­le yan­gın gi­bi fe­la­ket­le­rin de önü­ne ge­çi­le­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di. İs­tan­bul’da 100 adet dep­rem­le te­tik­le­nen acil mü­da­ha­le is­tas­yon­la­rı­nın bu­lun­du­ğu­nu bil­di­ren Er­dik, ge­le­cek yıl­dan iti­ba­ren bu sa­yı­yı 330’a çı­ka­ra­cak­la­rı­nı, 2010’da da bü­tün Mar­ma­ra De­ni­zi çev­re­si­ne yay­ma­yı plan­la­dık­la­rı­nı di­le ge­tir­di. İS­TAN­BUL DEP­RE­Mİ Prof. Dr. Er­dik ya­pı­lan araş­tır­ma­la­rın so­nu­cun­da İs­tan­bul’da 7’nin üze­rin­de bir dep­re­min bek­len­di­ği­ni be­lir­te­rek, “Bu mut­la­ka 7’nin üze­rin­de bir dep­rem ola­cak. (Ne za­man olur) der­se­niz ya­pı­lan tüm ça­lış­ma­lar, önü­müz­de­ki 30 yıl için­de yüz­de 60’ın üze­rin­de bir ih­ti­mal gös­te­ri­yor” de­di. Türk Kı­zı­la­yı Ma­li İş­ler Mü­dü­rü Ser­kan Bal­cı da, “Türk Kı­zı­la­yın­da Afet Yö­ne­ti­min­de Bi­li­şim” baş­lık­lı su­nu­mun­da afet hiz­met­le­ri hak­kın­da bil­gi ver­di. Ge­çen yıl baş­la­tı­lan “Uy­du Eri­şim Pro­je­si”ne de de­ği­nen Bal­cı, pro­jey­le afet an­la­rın­da mo­bil araç­lar­la bil­gi ve ve­ri akı­şı­nın ke­sin­ti­ye uğ­ra­ma­ya­ca­ğı­nı ifa­de et­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT