BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İs­tan­bul’a 4 yıl­da 23 kat­ril­yon ya­tı­rım

İs­tan­bul’a 4 yıl­da 23 kat­ril­yon ya­tı­rım

İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Top­baş, Kı­raç bel­de­sin­de ger­çek­leş­ti­ri­len ya­tı­rım­la­rın top­lu ta­nı­tım ve açı­lış tö­re­nin­de yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, dün­ya­nın hız­la de­ğiş­ti­ği­ni, ar­tık ül­ke­le­rin de­ğil şe­hir­le­rin gü­cü­nün ko­nu­şul­du­ğu­nu kay­det­ti.İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Top­baş, Kı­raç bel­de­sin­de ger­çek­leş­ti­ri­len ya­tı­rım­la­rın top­lu ta­nı­tım ve açı­lış tö­re­nin­de yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, dün­ya­nın hız­la de­ğiş­ti­ği­ni, ar­tık ül­ke­le­rin de­ğil şe­hir­le­rin gü­cü­nün ko­nu­şul­du­ğu­nu kay­det­ti. Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’ın be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı dö­ne­min­de bir ye­rel yö­ne­tim an­la­yı­şı baş­la­dı­ğı­nı ifa­de eden Top­baş, bu an­la­yış­la hiz­met­le­ri sı­ra­la­ma­ya de­vam et­tik­le­ri­ni be­lirt­ti. Top­baş, gö­re­ve gel­dik­le­ri gün­den bu­gü­ne İs­tan­bul’da top­lam 23 kat­ril­yon li­ra­lık ya­tı­rım yap­tık­la­rı­nı, bu­nun 11,5 kat­ril­yo­nu­nu ula­şım için har­ca­dık­la­rı­nı an­la­ta­rak, 17 kat­ril­yon li­ra ile de bel­de ve il­çe­le­rin ya­tı­rım­la­rı­nı ger­çek­leş­tir­dik­le­ri­ni söy­le­di. İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­nin ih­ti­yaç sa­hi­bi 50 bin öğ­ren­ci­ye her ay burs ver­di­ği­ni ifa­de eden Top­baş, “Bu­na göz dik­ti­ler. Ana­ya­sa Mah­ke­me­sin­den ip­tal et­tir­di­ler. Ana­ya­sa Mah­ke­me­si, be­le­di­ye­le­rin burs ve­re­bil­me im­ka­nı olan mad­de­yi, CHP iti­raz et­ti­ği için ka­bul ede­rek, burs ver­me im­ka­nı­mı­zı or­ta­dan kal­dır­dı. Ne ka­dar yan­lış bir şey. Öğ­ren­ci­nin al­dı­ğı üç ku­ru­şu si­ya­si rant di­ye he­sap­la­yan zih­ni­yet” dedi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT