BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > TIR fab­ri­ka­ya gir­di, 10 işçi ya­ra­landı

TIR fab­ri­ka­ya gir­di, 10 işçi ya­ra­landı

Sul­tan­bey­li Tem o­to­yo­lun­da kont­rol­den çı­ka­rak ba­ri­yer­le­ri a­şan KKTC p­la­ka­lı TIR, bir a­ra­cı ez­dik­ten son­ra bir fab­ri­ka­ya gir­di.Sul­tan­bey­li Tem o­to­yo­lun­da kont­rol­den çı­ka­rak ba­ri­yer­le­ri a­şan KKTC p­la­ka­lı TIR, bir a­ra­cı ez­dik­ten son­ra bir fab­ri­ka­ya gir­di. Ka­za es­na­sın­da i­çe­ri­de ça­lı­şan iş­çi­ler­den 10’u ya­ra­la­nır­ken, fab­ri­ka­da a­de­ta çan pa­za­rı ya­şan­dı. Çok sa­yı­da it­fa­i­ye ve am­bu­lans a­ra­cı böl­ge sevk e­di­lir­ken, ya­ra­lı­lar çe­şit­li has­ta­ne­le­re kal­dı­rıl­dı. Ka­za­da ya­ra­lan­mak­tan son an­da kur­tu­lan bir iş­çi, “Ön­ce pat­la­ma zan­net­tik. Bü­yük bir gü­rül­tü ol­du. Bak­tı­ğı­mız­da a­ra­cın i­çe­riy­le gir­di­ği­ni gör­dük. Ça­lı­şan ar­ka­daş­la­rı­mız­dan ba­zı­la­rı ya­ra­lan­dı” di­ye ko­nuş­tu. Duvarı yıkılan fabrikada bü­yük çap­ta mad­di ha­sar mey­da­na ge­ldi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT