BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu operasyonu

İs­tan­bul’da, uyuş­tu­ru­cu ka­çak­çı­lı­ğı or­ga­ni­zas­yo­nu yap­tı­ğı öne sü­rü­len suç ör­gü­tü men­su­bu 3’ü ka­dın 15 ki­şi ya­ka­lan­dı.İs­tan­bul’da, uyuş­tu­ru­cu ka­çak­çı­lı­ğı or­ga­ni­zas­yo­nu yap­tı­ğı öne sü­rü­len suç ör­gü­tü men­su­bu 3’ü ka­dın 15 ki­şi ya­ka­lan­dı. Or­ga­ni­ze Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şu­be Mü­dür­lü­ğü­ne bağ­lı ekip­ler, bir sü­re ön­ce 40 ki­log­ram uyuş­tu­ru­cu­nun ele ge­çi­ril­di­ği bir ope­ras­yon sı­ra­sın­da el­de edi­len bil­gi­ler­den yo­la çı­ka­rak, kent­te ye­ni bir ope­ras­yon ger­çek­leş­tir­di. Ope­ras­yon­da, İs­tan­bul-Ha­tay ara­sın­da­ki uyuş­tu­ru­cu ka­çak­çı­lı­ğı­nı or­ga­ni­ze et­ti­ği ile­ri sü­rü­len çı­kar amaç­lı bir çe­te­nin ele­ba­şı­nın da ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu üçü ka­dın 15 ki­şi gö­zal­tı­na alın­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT