BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Öğ­ren­ci ve­li­le­ri kan ver­mek için ya­rış­tı

Öğ­ren­ci ve­li­le­ri kan ver­mek için ya­rış­tı

“1 Mil­yon Gö­nül­lü Kan Ba­ğış­çı­sı Ara­nı­yor” slo­ga­nıy­la Kı­zı­lay ta­ra­fın­dan baş­la­tı­lan kan ba­ğış kam­pan­ya­sı de­vam edi­yor.> Bay­ram Şa­hin İS­TAN­BUL (İHA) “1 Mil­yon Gö­nül­lü Kan Ba­ğış­çı­sı Ara­nı­yor” slo­ga­nıy­la Kı­zı­lay ta­ra­fın­dan baş­la­tı­lan kan ba­ğış kam­pan­ya­sı de­vam edi­yor. Mal­te­pe Züm­rü­tev­ler İl­köğ­re­tim Oku­lu’nda dü­zen­le­nen kan ba­ğış kam­pan­ya­sı­na ve­li­ler ve öğ­ret­men­ler yo­ğun il­gi gös­ter­di. Dü­zen­le­nen et­kin­li­ğe Mal­te­pe Be­le­di­ye Baş­ka­nı Fik­ri Kö­se ve Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü Fer­şat Ayar’ın ya­nı sı­ra çok sa­yı­da ve­li ka­tıl­dı. Öğ­ren­ci ve­li­le­ri Zey­nep Ka­mil Kan Mer­ke­zi gö­rev­li­le­rin­ce tan­si­yon­la­rı öl­çül­dük­ten son­ra kan ver­di. Kan ba­ğış kam­pan­ya­sı­nı baş­la­tan öğ­ret­men Eb­ru Eruy­gun; ilk gün ça­lış­ma­yan ve­li­le­rin, haf­ta so­nu ise ça­lı­şan ve­li­le­rin kan ver­dik­le­ri­ni söy­le­di. Okul yet­ki­li­le­ri kam­pan­ya­ya des­tek ve­ren öğ­ret­men ve ve­li­le­re te­şek­kür ede­rek, ilk gün 150 ki­şi­den kan ba­ğı­şı al­dı­ğı­nı söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT