BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Çev­re­ci­ler Düz­ce’den İs­tan­bul’a yü­rü­dü

Çev­re­ci­ler Düz­ce’den İs­tan­bul’a yü­rü­dü

Me­len su­yu­nun ta­nı­tı­mı a­ma­cıy­la 5 gün ön­ce Düz­ce’den yo­la çı­kan çev­re­ci­ler dün İs­tan­bul’da­ki İS­Kİ bi­na­sı ö­nü­ne u­laş­tı.Me­len su­yu­nun ta­nı­tı­mı a­ma­cıy­la 5 gün ön­ce Düz­ce’den yo­la çı­kan çev­re­ci­ler dün İs­tan­bul’da­ki İS­Kİ bi­na­sı ö­nü­ne u­laş­tı. Yü­rü­ye­rek Düz­ce’den 5 gün ön­ce yo­la çı­kan ve bu­gün sa­at 16:00 sı­ra­la­rın­da İs­tan­bul’a ge­len çev­re­ci­le­ri İS­Kİ Ge­nel Mü­dü­rü Mev­lüt Vu­ral kar­şı­la­dı. Yan­la­rın­da tes­ti i­çi­ne dol­dur­duk­la­rı Me­len su­yu­nu ge­ti­ren çev­re­ci­ler, su­yu Vu­ral’a ver­di. Vu­ral i­se ken­di­si­ne ve­ri­len su­dan i­çe­rek, Me­len su­yu­nu İs­tan­bul­lu­la­ra i­çi­re­cek­le­ri­ni i­fa­de et­ti. Çev­re­ci­ler, Düz­ce Be­le­di­ye­si’nin gön­der­di­ği bir p­la­ke­ti Vu­ral’a he­di­ye e­der­ken, Düz­ce Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met Ke­leş’in gön­der­di­ği me­sa­jı da o­ku­du. Vu­ral ha­tı­ra fo­toğ­ra­fı çek­tir­dik­ten son­ra, çev­re­ci­le­ri ma­ka­mın­da a­ğır­la­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT