BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gürcihan mah­ke­me­de nişanlısına ev­len­me tek­lif et­ti!

Gürcihan mah­ke­me­de nişanlısına ev­len­me tek­lif et­ti!

“Er­ge­ne­kon” da­va­sı­nın 17. du­ruş­ma­sın­da, tu­tuk­lu sa­nık ga­ze­te­ci Ha­lil Be­hiç Gür­ci­han’ın çap­raz sor­gu­su ya­pıl­dı. Gür­ci­han, sor­gu­la­ma­da glad­yo­nun var­lı­ğı­nı ka­bul et­ti.“Er­ge­ne­kon” da­va­sı­nın 17. du­ruş­ma­sın­da, tu­tuk­lu sa­nık ga­ze­te­ci Ha­lil Be­hiç Gür­ci­han’ın çap­raz sor­gu­su ya­pıl­dı. Gür­ci­han, sor­gu­la­ma­da glad­yo­nun var­lı­ğı­nı ka­bul et­ti. Ba­zı sa­nık ve avu­kat­la­rın Glad­yo Ör­gü­tü’ne yö­ne­lik so­ru­la­rı­na Gür­ci­han, “Ben yap­tı­ğım araş­tır­ma­lar­da bir Glad­yo ya­pı­lan­ma­sı­nın ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum. Ke­sin bir şey di­ye­me­di­ğim gi­bi bu ör­gü­tün içe­ri­sin­de kim­ler ol­du­ğu­nu söy­le­ye­bil­mem­ de müm­kün de­ğil” di­ye ce­vap ver­di. Bu ara­da mah­ke­me­de bir de il­ginç olay ya­şan­dı. Gür­ci­han’ın mah­ke­me sa­lo­nun­da bu­lu­nan ni­şan­lı­sı Fat­ma Si­bel Yük­sek’e dö­ne­rek ev­len­me tek­li­fin­de bu­lun­ma­sı her­ke­si şa­şırt­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT