BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Danimarka’dan Roj TV’ye darbe

Danimarka’dan Roj TV’ye darbe

Da­ni­mar­ka, te­rör ör­gü­tü­nün te­le­viz­yo­nu Roj TV’ye fi­nans­man des­te­ği sağ­la­dı­ğı be­lir­le­nen bir ki­şi hak­kın­da tu­tuk­la­ma ka­ra­rı çı­kart­tı.Da­ni­mar­ka, te­rör ör­gü­tü­nün te­le­viz­yo­nu Roj TV’ye fi­nans­man des­te­ği sağ­la­dı­ğı be­lir­le­nen bir ki­şi hak­kın­da tu­tuk­la­ma ka­ra­rı çı­kart­tı. PKK’nın fi­nans­man kay­nak­la­rı­nın ku­ru­tul­ma­sı i­çin geç­ti­ği­miz ay­lar­da ba­zı o­pe­ras­yon­lar dü­zen­le­yen Da­ni­mar­ka gü­ven­lik bi­rim­le­ri, e­le ge­çi­ri­len bel­ge­le­rin in­ce­len­me­si so­nu­cun­da Roj TV’ye fi­nans­man des­te­ği sağ­la­dı­ğı be­lir­le­nen İ­biş T.’nin pe­şi­ne dü­şer­ken, sa­hi­bi ol­du­ğu şir­ket­le­rin he­sap­la­rı­nı da mer­cek al­tı­na al­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT