BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > GE­NELKUR­MAY: 32 te­rö­rist et­ki­siz ha­le ge­ti­ril­di

GE­NELKUR­MAY: 32 te­rö­rist et­ki­siz ha­le ge­ti­ril­di

Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı İle­ti­şim Dai­re Baş­ka­nı Tuğ­ge­ne­ral Me­tin Gü­rak, 2 haf­ta için­de 32 te­rö­ris­tin et­ki­siz ha­le ge­ti­ril­di­ği­ni söy­le­di.Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı İle­ti­şim Dai­re Baş­ka­nı Tuğ­ge­ne­ral Me­tin Gü­rak, 2 haf­ta için­de 32 te­rö­ris­tin et­ki­siz ha­le ge­ti­ril­di­ği­ni söy­le­di. Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı Ka­rar­ga­hı’nda­ki haf­ta­lık ba­sın top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan Gü­rak, 7 Ka­sım 2008’den bu­gü­ne ka­dar top­lam 59 iç gü­ven­lik ola­yı mey­da­na gel­di­ği­ni, bu dö­nem içe­ri­sin­de 32 te­rör ör­gü­tü men­su­bu­nun et­ki­siz ha­le ge­ti­ril­di­ği­ni, 14 te­rö­ris­tin tes­lim ol­du­ğu­nu, 11 te­rö­ris­tin ya­ka­lan­dı­ğı­nı ve 7 te­rö­ris­tin de ölü ele ge­çi­ril­di­ği­ni bil­dir­di. Gü­rak, 900 uz­man jan­dar­ma­nın is­ti­fa et­ti­ği­ne da­ir ha­ber­le­ri de yalanladı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT