BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yatırımın şimdi tam zamanı

Yatırımın şimdi tam zamanı

Kü­re­sel e­ko­no­mik k­ri­zin ya­tı­rım ve is­tih­dam­la fır­sa­ta çev­ri­le­ce­ği­ni vur­gu­la­yan Baş­ba­kan Er­do­ğan, “K­ri­zi t­ri­bün­den iz­ler­sek ol­maz, şim­di ya­tı­rım yap­ma­nın tam za­ma­nı­dır” de­di> YE­Nİ DEL­Hİ Çe­şit­li te­mas­lar­da bu­lun­mak üze­re Hin­dis­tan’a ge­len Baş­ba­kan Er­do­ğan, baş­kent Del­hi’de as­ke­rî tö­ren­le kar­şı­lan­dı. Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, kü­re­sel kri­zin bir fır­sat ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Şim­di ya­tı­rım ve üre­tim yap­ma za­ma­nı­dır. Böy­le ya­pı­lır­sa kriz fır­sa­ta dö­nü­şe­cek­tir” de­di. Hin­dis­tan zi­ya­re­ti kap­sa­mın­da Türk-Hint İş Fo­ru­mu Top­lan­tı­sı’nda ko­nu­şan Er­do­ğan, G-20 top­lan­tı­sın­da­ki iz­le­nim­le­ri­ni ve alı­nan ka­rar­lar­la il­gi­li de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lun­du. “Şu an­da Tür­ki­ye ve Hin­dis­tan ben­ce ‘şöy­le bir ke­na­ra çe­ki­lip aca­ba kriz ge­çer mi di­ye bek­ler­se’ bu kriz bu ül­ke­le­ri da­ha faz­la vu­rur” di­yen Er­do­ğan “Tam ak­si­ne şim­di ya­tı­rım yap­ma za­ma­nı­dır. İs­tih­dam ve üre­tim yap­ma za­ma­nı­dır. İna­nı­yo­rum ki iş­te o za­man bu kriz fır­sa­ta dö­nü­şe­cek­tir” şek­lin­de ko­nuş­tu. TRİ­BÜN­DEN İZ­LE­MEYELİM Kriz­de özel­lik­le re­el sek­tör için bü­yük fır­sat­la­rın oluş­tu­ğu­na dik­kat çe­ken Er­do­ğan, “Biz­ler yö­ne­ti­ci­ler, siz­ler de özel­lik­le re­el sek­tö­rün tem­sil­ci­le­ri ola­rak bu sü­re­ci tri­bün­den iz­le­ye­me­yiz. Bu­nu söy­ler­ken fi­nan­sal sek­tö­rün tem­sil­ci­le­ri­ni dış­la­ma dü­şün­ce­sin­de de­ği­lim ama bu­nu fır­sa­ta dö­nüş­tür­me gay­re­ti içe­ri­sin­de olan­la­rı gör­dü­ğüm için bu tes­pi­ti yap­mak du­ru­mun­da­yım” de­di. Fi­nans ku­rum­la­rı­nın re­el sek­tö­re kul­lan­dır­dı­ğı kre­di­le­ri ge­ri is­te­me­si­nin yan­lış ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Er­do­ğan şöy­le de­vam et­ti: “Kre­di­le­ri ça­ğır­ma­ya kal­kar­sa­nız, kal­kar da o ül­ke­de­ki re­el sek­tö­rün tem­sil­ci­le­ri­ni bu kri­tik dö­nem­de ora­da kıv­ra­nır­ken bir tek­me de siz at­ma­ya kal­kar­sa­nız bu­nun adı hiç­bir za­man ‘o ül­ke­nin eko­no­mi­si­ni ayak­ta tut­ma an­la­yı­şı­nın ak­tör­le­ri gö­re­vi­ni ya­pı­yor’ ol­maz. Tam ak­si­ne çö­kert­me olur. İş­te bu­na kar­şı bir­lik ol­ma­lı­yız.”
Kapat
KAPAT