BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > G-8 Gru­bu, Tür­ki­ye ile bü­yü­mek is­ti­yor

G-8 Gru­bu, Tür­ki­ye ile bü­yü­mek is­ti­yor

Ja­vi­er So­la­na, G-8 Gru­bu top­lan­tı­sın­da ABD Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Con­do­le­ez­za Ri­ce’la soh­bet et­ti.Ge­liş­miş ül­ke­le­rin oluş­tur­du­ğu G-8 gru­bu­nun, kü­re­sel prob­lem­ler­le da­ha iyi ba­ş et­mek için, ara­la­rın­da Tür­ki­ye’nin de bu­lun­du­ğu ye­ni üye­ler­le ge­niş­le­til­me­si ge­rek­ti­ği be­lir­til­di. AB Or­tak Dış Po­li­ti­ka ve Gü­ven­lik Yük­sek Tem­sil­ci­si Ja­vi­er So­la­na, ABD’nin es­ki dı­şiş­le­ri ba­kan­la­rın­dan Ma­de­le­ine Al­bright ve ABD Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Con­do­le­ez­za Ri­ce’ın da ka­tıl­dı­ğı Was­hing­ton’da­ki bir top­lan­tı­da, G-8’in de­ği­şen dün­ya­nın di­na­mik teh­dit­le­ri­ne ayak uy­du­ra­ma­dı­ğı vur­gu­lan­dı. Gru­bun açık­la­ma­sın­da, En­do­nez­ya, Bre­zil­ya, Çin, Hin­dis­tan, Mek­si­ka, Gü­ney Af­ri­ka, Mı­sır ve­ya Ni­jer­ya ile Tür­ki­ye’nin de ka­tıl­ma­sıy­la bir G-16 gru­bu oluş­tu­ru­la­bi­le­ce­ği kay­de­dil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT