BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ABD is­tih­ba­ra­tı: Tür­ki­ye ge­le­ce­ğin önem­li ak­tö­rü

ABD is­tih­ba­ra­tı: Tür­ki­ye ge­le­ce­ğin önem­li ak­tö­rü

ABD’de is­tih­ba­rat ku­ru­luş­la­rı­nı bir ara­ya ge­ti­ren Ulu­sal İs­tih­ba­rat Kon­se­yi’nin 2025 yı­lıy­la il­gi­li kü­re­sel bek­len­ti­ler ra­po­run­da Tür­ki­ye’nin, ge­le­cek 15-20 yıl­da, eko­no­mik bü­yü­me­si, can­lı or­ta sı­nı­fı ve je­os­tra­te­jik ko­nu­muy­la Or­ta Do­ğu’da ve ulus­la­ra­ra­sı alan­da da­ha bü­yük bir rol oy­na­ma­sı­nın bek­len­di­ği be­lir­til­di.ABD’de is­tih­ba­rat ku­ru­luş­la­rı­nı bir ara­ya ge­ti­ren Ulu­sal İs­tih­ba­rat Kon­se­yi’nin 2025 yı­lıy­la il­gi­li kü­re­sel bek­len­ti­ler ra­po­run­da Tür­ki­ye’nin, ge­le­cek 15-20 yıl­da, eko­no­mik bü­yü­me­si, can­lı or­ta sı­nı­fı ve je­os­tra­te­jik ko­nu­muy­la Or­ta Do­ğu’da ve ulus­la­ra­ra­sı alan­da da­ha bü­yük bir rol oy­na­ma­sı­nın bek­len­di­ği be­lir­til­di. Ra­por­da, “Arap dün­ya­sı­nın dı­şın­da yer alan an­cak nü­fu­su­nun bü­yük ço­ğun­lu­ğu Müs­lü­man olan Tür­ki­ye ve di­ni re­jim son­ra­sı bir İran, da­ha bü­yük ulus­la­ra­ra­sı rol­ler için güç­lü bi­rer aday ola­rak gö­rü­nü­yor. An­cak Tür­ki­ye, ya­kın dö­nem­ler­de­ki eko­no­mik bü­yü­me­siy­le, can­lı or­ta sı­nı­fıy­la ve ko­nu­muy­la da­ha bü­yük rol oy­na­ma­ya aday” de­nil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT