BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ünlü ko­lek­si­yoncu­lar

Ünlü ko­lek­si­yoncu­lar

Türk si­ne­ma­sı ve sah­ne­le­rin ün­lü i­sim­le­ri­nin bir­bi­rin­den il­ginç ko­lek­si­yon tut­ku­la­rı var. Ki­mi­le­ri saç to­ka­sı, ga­ze­te ku­pü­rü ki­mi­le­ri de, göz­lük ki­tap ve es­ki ka­me­ra­la­rı saklıyorÇAĞ­LA Şİ­KEL: Ben yıl­lar­dır saç to­ka­sı bi­rik­ti­ri­yo­rum. Yıl­lar ön­ce al­dı­ğım saç to­ka­la­rı­mı kul­lan­ma­sam da özen­le sak­lı­yo­rum. To­ka­la­rı­mı hiç kim­sey­le de pay­laş­mam. TOL­GA KA­REL: Es­ki­le­ri çok sev­di­ğim için böy­le an­ti­ka ama yi­ne de elek­tro­nik şey­ler top­la­ma­yı se­vi­yo­rum. Es­ki te­le­fon­lar, o dö­ne­me ait ka­me­ra­lar var evim­de. ŞEB­NEM SCHA­EF­FER: Top mo­del­le­rin de­fi­le fo­toğ­raf­la­rı­nın ko­lek­si­yo­nu­nu ya­pı­yo­rum. Bu ko­lek­si­yo­nun için­de ta­bi­i ken­di­me ait çok be­ğen­di­ğim pod­yum fo­toğ­raf­la­rı da var. Yaş­lı­lı­ğım­da fo­toğ­raf­la­rı­ma ba­kıp, ‘Ya ben ney­mi­şim bi za­man­lar’ gi­bi dü­şün­mek ho­şu­ma gi­de­cek sa­nı­yo­rum. TUĞ­ÇE GÜ­DER: Es­ki­den men­dil­le pe­çe­te bi­rik­ti­rir­dim. Şim­di hep­si­ni da­ğıt­tım ve tes­bih bi­rik­ti­ri­yo­rum. Renk renk ve ko­ku­lu­su bi­le var. Tes­bih de­mek sa­bır de­mek gi­bi­me ge­li­yor. Bu yüz­den tesbih top­la­ma­yı se­vi­yo­rum. ŞE­NAY AKAY: Pul, ara­ba, tab­lo gi­bi bir şey yap­mı­yo­rum çün­kü ger­çek an­lam­da bir ko­lek­si­yon­cu ol­mak için çok zen­gin ol­mak ge­re­kir. Si­ze il­ginç ge­le­cek ama ben uzun sü­re­dir duy­gu­la­rı­mı kim­sey­le pay­laş­mı­yo­rum ve ken­di­me sak­lı­yo­rum. Bu yüz­den de duy­gu ko­lek­si­yo­nu ya­pı­yo­rum. TÜR­KAN ­ŞO­RAY: Ben oy­na­dı­ğım film­ler­de giy­di­ğim kos­tüm­le­ri bi­rik­ti­ri­yo­rum. Çün­kü on­lar be­nim için çok de­ğer­li. Ay­nı za­man­da ga­ze­te­ler­de gör­dü­ğüm il­ginç ha­ber­le­ri ke­sip top­lu­yo­rum. Bun­lar­dan en il­ginç ola­nı­nı se­nar­yo­laş­tı­rıp si­ne­ma fil­mi çek­me­yi amaç­lı­yo­rum. Onun için evim­de çok mik­tar­da ga­ze­te ku­pü­rü var. FİLİZ AKIN: Mus­ta­fa Ke­mal A­ta­türk be­nim i­çin çok ö­zel­dir. Bu yüz­den o­nun a­dı­na ya­zı­lan tüm ki­tap­la­rı top­lu­yo­rum. Yüz­ler­ce ki­ta­bım var o­nun­la il­gi­li ve ha­len da­ha gör­dü­ğümü her yer­de a­lı­yo­rum. Bu­nun dı­şın­da göz­lük ko­lek­si­yo­num var. Git­ti­ğim her şe­hir­den, her ül­ke­den bü­tün be­ğen­di­ğim göz­lük­le­ri a­lı­yo­rum.
Kapat
KAPAT