BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Az kalsın sesini kaybediyordu!

Az kalsın sesini kaybediyordu!

Ge­çir­di­ği has­ta­lık­tan son­ra, ün­lü sa­nat­çı­ya dok­to­ru tam 1 haf­ta ko­nuş­ma ya­sa­ğı ge­tir­di... ­Ha­va­la­rın bir den so­ğu­ma­sı i­le bir çok ki­şi g­rip has­ta­lı­ğı­na ya­ka­lan­dı.Ge­çir­di­ği has­ta­lık­tan son­ra, ün­lü sa­nat­çı­ya dok­to­ru tam 1 haf­ta ko­nuş­ma ya­sa­ğı ge­tir­di... ­Ha­va­la­rın bir den so­ğu­ma­sı i­le bir çok ki­şi g­rip has­ta­lı­ğı­na ya­ka­lan­dı. Bun­lar­dan bi­ri de Nan­na’da sah­ne a­lan Ye­liz. Ye­liz üst üs­te i­ki ke­re g­rip o­lun­ca ve bu has­ta­lı­ğı bi­raz a­ğır ge­çi­rin­ce ref­lü­nün de et­ki­siy­le ses tel­le­rin­de yan­ma o­luş­muş. Son an­da dok­to­ra gi­den Ye­liz’e dok­tor ko­nuş­ma­yı bi­le ya­sak­la­mış. Şim­di du­ru­mu­nun i­yi ol­du­ğu­nu ha­ber al­dı­ğı­mız Ye­liz dok­to­ru­nun çal­dı­ğı pi­ya­no eş­li­ğin­de ses tel­le­ri­ni ça­lış­tı­rı­yor. Ye­liz Cu­ma gü­nü Nan­na’da se­ven­le­ri­nin kar­şı­sı­na çı­ka­cak...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT