BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ebru Destan Em­lak­çı ol­du

Ebru Destan Em­lak­çı ol­du

Eb­ru Des­tan ABD’li em­lak kra­lı Do­nald Trump’ın ev­le­ri­ni Tür­ki­ye’de pa­zar­la­yan Deb­ba Re­al Es­ta­te şir­ke­ti­ne or­tak ol­du­ğu­nu açık­la­dı.Eb­ru Des­tan ABD’li em­lak kra­lı Do­nald Trump’ın ev­le­ri­ni Tür­ki­ye’de pa­zar­la­yan Deb­ba Re­al Es­ta­te şir­ke­ti­ne or­tak ol­du­ğu­nu açık­la­dı. Em­lak­çı­lık ya­pan an­ne­si Hül­ya Des­tan ile bir­lik­te ça­lı­şa­ca­ğı­nı be­lir­ten ün­lü man­ken, dü­zen­le­nen ba­sın top­lan­tı­sın­da hak­kın­da çı­kan id­di­ala­ra da cevap ver­di. Öz­can De­niz ve Tar­kan’ın bi­sek­sü­el iliş­ki ya­şa­dı­ğı yö­nün­de açık­la­ma yap­tı­ğı id­di­a edi­len Des­tan, “Bu ko­nuy­la il­gi­li hiç­bir açık­la­ma yap­ma­dım. Ko­nu­yu mah­ke­me­ye yan­sıt­tım” de­di. Des­tan, Şe­nay Akay’ın “Pa­ra kar­şı­lı­ğı iliş­ki ya­şa­yan man­ken­ler var” açık­la­ma­sı­na da “Bi­ri­le­ri bir ko­nu hak­kın­da açık­la­ma ya­pı­yor­sa isim de ver­sin. Laf ol­sun di­ye ko­nu­şul­maz” di­ye tep­ki gös­ter­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT