BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kı­raç mut­lu­lu­ğa im­za at­tı

Kı­raç mut­lu­lu­ğa im­za at­tı

A­li Tu­fan Kı­raç ve Ay­şe Şu­le Bil­giç, yıl­lar­dır sü­ren bir­lik­te­lik­le­ri­ni ev­li­lik­le so­nuç­lan­dır­dı­lar. Ni­kah, Fe­ner­bah­çe Fa­ruk Il­gaz te­sis­le­rin­de ger­çekleş­ti.A­li Tu­fan Kı­raç ve Ay­şe Şu­le Bil­giç, yıl­lar­dır sü­ren bir­lik­te­lik­le­ri­ni ev­li­lik­le so­nuç­lan­dır­dı­lar. Ni­kah, Fe­ner­bah­çe Fa­ruk Il­gaz te­sis­le­rin­de ger­çekleş­ti. Ni­ka­hı Ka­dı­köy Be­le­di­ye Baş­ka­nı Se­la­mi Öz­türk kıy­dı. ­Ge­lin ve da­ma­dın ni­kah şa­hi­di, TMC Yö­ne­tim Ku­ru­lun­dan Ce­vat Sa­raç ve Mus­ta­fa Ka­ra­han ol­du. Ün­lü sa­nat­çı­nın ya­kın dost­la­rı­nın ve a­i­le­le­ri­nin ye­ral­dı­ğı ge­ce­ye A­ziz Yıl­dı­rım, A­li Koç, Fe­ner­bah­çe ku­lü­bün­de­ki tüm dost­la­rı ka­tıl­dı. ­Kı­raç’ın mi­nik bir kon­ser ver­di­ği ge­ce­de, dü­ğün pas­ta­sı ye­ri­ne Ma­raş don­dur­ma­sı­ ke­sil­di. Kı­raç, ken­di yö­re­si­ne a­it bu ge­le­ne­ği, dü­ğü­nün­de ger­çek­leş­tir­di...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT