BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > kim ne demiş?

kim ne demiş?

NİLÜFER: ­Ru­me­li Hi­sa­rı Kon­ser­le­ri’n­de Ka­ya­han i­le bir­lik­te sah­ne­ye çık­ma ihtimali so­ru­lun­ca; “Halk, bu ko­nu­dan sı­kıl­dı. Ye­ni­den aç­mak is­te­mi­yo­rum. Ge­li­nen nok­ta bel­li” de­di.NİLÜFER: ­Ru­me­li Hi­sa­rı Kon­ser­le­ri’n­de Ka­ya­han i­le bir­lik­te sah­ne­ye çık­ma ihtimali so­ru­lun­ca; “Halk, bu ko­nu­dan sı­kıl­dı. Ye­ni­den aç­mak is­te­mi­yo­rum. Ge­li­nen nok­ta bel­li” de­di. SÜMER TİLMAÇ: ­Ba­kır­köy Ruh ve Si­nir Has­ta­lık­la­rı Has­ta­ne­si’n­de ye­di yıl ge­çir­dim. O­ra­da­ki er­kek­ler ha­yat­la­rın­da­ki ka­dın­lar yü­zün­den ka­fa­yı ye­miş. A­ma er­kek yü­zün­den ka­fa­yı yi­yen hiç ka­dın gör­me­dim. YAVUZ SEÇKİN: ­Bir defa Mus­ta­fa To­pa­loğ­lu o­la­rak Ka­dir İ­na­nır’ı a­ra­dım, 20 da­ki­ka ko­nuş­tum. Şa­ka yap­tı­ğı­mı öğ­re­nin­ce “Ben Ka­dir de­ği­lim be! Yar­dım­cı­sı­yım” di­ye be­ni fır­ça­la­dı. HÜSEYİN ÇELİK: ­Sa­rı la­ci­vert renk­li o­ku­lun a­çı­lı­şı­nı ya­pan Ga­la­ta­saraylı Milli Eğitim Ba­kanı Hü­se­yin Çe­lik, “Ye­ter ki o­kul a­çın, biz bu renk­le­re de ta­ham­mül e­de­riz” diye konuştu. HAKAN ŞÜKÜR: “Fut­bo­la ba­ya­ğı ara ve­rin­ce in­san oy­na­ma şev­ki­ni kay­be­di­yor. Önü­müz­de­ki gün­ler­de te­le­viz­yon ek­ran­la­rın­da da ola­bi­li­rim. Gi­der­sem yurt­ dı­şı­na gi­de­rim. O da bü­yük ih­ti­mal­le Du­ba­i olur.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT