BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Rey­ting kav­ga­la­rı!..

Rey­ting kav­ga­la­rı!..

Yıl­lar­dır ül­ke­miz­de tar­tı­şı­lan rey­ting kav­ga­la­rı ye­ni­den alev­len­me­ye baş­la­dı. He­men he­men her ya­pım­cı­nın dert yan­dı­ğı rey­ting öl­çüm­le­ri ile il­gi­li ola­rak da en son “Kurt­lar Va­di­si” ya­pım­cı­la­rı şi­kâ­yet­çi ol­du.Yıl­lar­dır ül­ke­miz­de tar­tı­şı­lan rey­ting kav­ga­la­rı ye­ni­den alev­len­me­ye baş­la­dı. He­men he­men her ya­pım­cı­nın dert yan­dı­ğı rey­ting öl­çüm­le­ri ile il­gi­li ola­rak da en son “Kurt­lar Va­di­si” ya­pım­cı­la­rı şi­kâ­yet­çi ol­du. Kurt­lar Va­di­si ya­pım­cı­la­rı rey­ting­le­ri­nin he­men he­men ya­rı­sı­nın yan­sı­tıl­ma­dı­ğı gö­rü­şün­de­ler. Pe­ki bu­nu kim ne­den ya­pı­yor? İb­ra­him Tat­lı­ses de bu ko­nu­da sık sık şi­ka­yet­çi ol­muş­tu. Ya­ni ger­çek rey­ting­ler ne­den yan­sı­tıl­mı­yor! Ül­ke­miz­de çok az sa­yı­da bu­lu­nan de­nek­ler sa­ye­sin­de öl­çü­len rey­ting­ler kim­se­yi mem­nun et­mi­yor. Ama RTÜK bu ko­nu­ya sa­nı­rım kı­sa za­man­da el ata­cak ve ye­ni bir sis­tem ge­ti­re­cek. Di­le­riz böy­le­lik­le rey­ting ci­haz­la­rın­da oy­na­ma­lar ol­maz ve ya­pım­cı­lar da ar­tık ger­çek bir ya­rı­şın için­de olur­lar. GE­ÇEN HAFTA NE KONUŞULDU? Geç­ti­ği­miz haf­ta­ya dam­ga­sı­nı vu­ran olay, hiç şüp­he­siz 4 ay ön­ce te­ca­vü­ze uğ­ra­mış bir di­zi oyun­cu­su­nun ha­be­riy­di. Di­zi oyun­cu­su A.A., Star Ha­ber’e bağ­la­na­rak “Asıl be­ni şim­di re­zil edi­yor­su­nuz!” de­di ve med­ya­ya yük­len­di. El­bet­te ken­di­si­ne gö­re hak­lı, vic­da­ni ola­rak bu ha­be­ri yap­ma­mak ge­re­kir; ama top­lum­da bu tip olay­la­rı da or­ta­ya çı­kar­mak la­zım. Biz­ce A.A.’nın şi­kâ­ye­ti­nin tam ter­si­ne, med­ya te­ca­vüz ola­yı­na bu se­fer sağ­du­yu­lu yak­laş­mış ve A.A.’nın kim­li­ği­ni or­ta­ya çı­ka­ra­cak ve an­la­şı­la­cak şe­kil­de hiç­bir ha­ber yap­ma­mış­tır. Bu­ra­da as­lın­da med­ya ha­be­ri kul­lan­mış, ama kul­la­nır­ken de çok faz­la in­cit­me­me­ye ça­lış­mış­tır. İn­sa­ni duy­gu­lar da­ha ön pla­na çık­mış­tır.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT