BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İ­yi­ler ya­tar­sa, kö­tü­ler hâ­kim o­lur

İ­yi­ler ya­tar­sa, kö­tü­ler hâ­kim o­lur

Hik­met eh­li zat­lar bu­yu­ru­yor ki: İyi in­san­lar va­zi­fe­le­ri­ni yap­ma­dı­ğı müd­det­çe, kö­tü­ler dai­ma hâ­kim olur. Do­la­yı­sıy­la kö­tü­lü­ğün git­me­si için, iyi in­san­la­rın çok iyi ça­lış­ma­la­rı la­zım.Hik­met eh­li zat­lar bu­yu­ru­yor ki: İyi in­san­lar va­zi­fe­le­ri­ni yap­ma­dı­ğı müd­det­çe, kö­tü­ler dai­ma hâ­kim olur. Do­la­yı­sıy­la kö­tü­lü­ğün git­me­si için, iyi in­san­la­rın çok iyi ça­lış­ma­la­rı la­zım. Ni­ye­ti­mi­ze ve ame­li­mi­ze bak­ma­lı­yız. (Bu­nu ni­çin yap­tın?) so­ru­su ahi­ret­te so­ru­la­cak­tır. Bu so­ru­ya ha­zır­lan­ma­lı­dır. Bu­nun da ce­va­bı iki şey­dir; ya Al­lah için, ya ne­fis için! İs­lam âlim­le­ri­nin ki­tap­la­rı­nı okur­ken, ken­di­miz oku­yor­muş şek­lin­de de­ğil de, o bü­yük­ler an­la­tı­yor­muş gi­bi din­ler­sek is­ti­fa­de çok olur. Ha­yat ha­yal­dir, ha­yal­le oya­lan­ma­ma­lı­dır. Müs­lü­man­la­rın ilim öğ­ren­me­si la­zım­dır. İn­san ni­çin ya­ra­tıl­dı­ğı­nı unu­tur­sa, hay­van­dan be­ter olur. Ev­li­ya­nın sev­gi­si kal­be gi­rer­se, dün­ya mu­hab­be­ti o kalb­den çı­kar. İman ni­me­ti­nin şük­rü­nü ifa et­mek için, hubb-i fil­lah ile şe­ref­len­mek la­zım. Bir­bi­ri­mi­zin kal­bi­ni kır­mak­tan tit­re­ye­lim. Kal­bi has­ta ol­ma­yan in­san­da bir alâ­met var­dır, o alâ­met hubb-i fil­lah, buğd-i fil­lah­dır. Kalb­den kal­be yol var­dır. İş, o yo­lu ele ge­çir­mek­tir. O yo­lu ele ge­çi­ren kim­se Al­lah dost­la­rıy­la be­ra­ber olur. Ge­ce de, gün­düz de be­ra­ber olur. Ne­şe­li za­man­da da, sı­kın­tı­lı za­man­da da, dün­ya­da da, ka­bir­de de, ahi­ret­te de be­ra­ber olur. Se­vin­ce be­ra­ber­lik böy­le olur! Şu beş şey, ki­şi­nin sa­ade­tin­den­dir: 1- Eşi­nin an­la­yış­lı ve ita­at­li ol­ma­sı, 2- Ev­la­dı­nın uy­sal ve say­gı­lı ol­ma­sı, 3- Ar­ka­daş­la­rı­nın te­miz ve sa­mi­mi ol­ma­sı, 4- Kom­şu­la­rı­nın iyi ol­ma­sı, 5- Ge­çi­mi­nin ken­di mem­le­ke­tin­de ol­ma­sı. [Bu­ra­da ken­di mem­le­ke­ti de­mek, doğ­du­ğu yer de­mek de­ğil­dir. İşi­nin iyi ol­du­ğu, sa­lih ar­ka­daş­la­rı­nın çok ol­du­ğu, di­ni­ni ra­hat­ça ya­şa­ya­bil­di­ği yer de­mek­tir.] Şu al­tı has­let bu­lu­nan ka­dın, ger­çek­ten iyi [sa­li­ha] vas­fı­nı ka­zan­mış­tır. 1- Beş va­kit na­ma­za ria­yet­kâr ol­ma­sı, 2- Ko­ca­sı­na se­ve­rek ita­at et­me­si, 3- Her iş­te Al­lah’ın rı­za­sı­nı gö­zet­me­si, 4- İn­san çe­kiş­tir­mek­ten ve ko­vu­cu­luk­tan di­li­ni tut­ma­sı, 5- Dün­ya ma­lı­na kar­şı zühd ve ka­na­at sa­hi­bi ol­ma­sı, 6- Mu­si­bet­le­re kar­şı sa­bır ve me­ta­net gös­ter­me­si. Böy­le iyi ka­dın di­nin di­re­ği, ai­le yu­va­sı­nın te­me­li, iba­det­le­re kar­şı da des­tek ve yar­dım­cı­dır. Bu­nun ak­si olan ka­dın, iyi ka­dın ola­maz, ken­di­si gül­dü­ğü hal­de ko­ca­sı­nı pe­ri­şan eder. Tel: 0 212 - 454 38 20 www.dinimizislam.com - www.mehmetalidemirbas.com
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT