BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hipertansiyona karşı siyah çikolata tüketin

Hipertansiyona karşı siyah çikolata tüketin

Ka­ka­onun için­de bu­lu­nan “f­la­va­no­idi­n” ad­lı mad­de, da­mar­la­rı ge­niş­le­te­rek yük­sek tan­si­yo­na kar­şı ko­ru­ma sağ­lı­yorHa­vuç, por­ta­kal gi­bi renk­li seb­ze ve mey­ve­ler­de bu­lu­nan “f­la­va­no­idin” ad­lı mad­de­nin hi­per­tan­si­yo­na çok iyi gel­di­ği be­lir­ten uz­man­lar, bu mad­de­nin ka­ka­oda yük­sek mik­tar­da bu­lun­du­ğu­nu, bu yüz­den si­yah çi­ko­la­ta­nın has­ta­lı­ğa iyi gel­di­ği­ni söy­le­di­ler. Yük­sek tan­si­yo­nun en önem­li se­be­bi­nin, yan­lış bes­len­me alış­kan­lık­la­rı ve şiş­man­lık ol­du­ğu­nu söy­le­yen Kar­di­yo­lo­ji Uz­ma­nı Doç. Dr. Er­tan Ök­me, hi­per­tan­si­yon has­ta­la­rı­nın özel­lik­le renk­li seb­ze ve mey­ve tü­ke­ti­mi­ne dik­kat et­me­si ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­dı. Aşı­rı tuz­lu yi­ye­cek­ler tü­ket­me­nin de tan­si­yo­nun yük­sel­me­si­ne se­bep ol­du­ğu­nu bil­di­ren Doç. Dr. Ök­me, tu­zun da­mar­lar­da bü­zü­cü ve ka­sı­cı bir özel­lik oluş­tur­du­ğu­nu ifa­de et­ti. Yük­sek ka­lo­ri­li, yağ­lı hay­van­sal gı­da­lar­dan da uzak du­rul­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni kay­de­den Doç. Dr. Er­tan Ök­men, “F­la­va­no­id, da­mar­la­rı ge­niş­le­ten bir mad­de­nin vü­cut­ta sal­gı­lan­ma­sı­nı sağ­lı­yor. Da­mar­lar ge­niş­le­yin­ce de tan­si­yon dü­şü­yor. An­ti­ok­si­dan da de­ni­len bu mad­de, ka­ka­onun için­de ol­duk­ça yük­sek mik­tar­da bu­lu­nu­yor. Bu mik­tar, seb­ze ve mey­ve­ler­de­kin­den de da­ha faz­la. Bu se­bep­le ka­ka­o ora­nı­nın yük­sek ol­du­ğu si­yah çi­ko­la­ta, hi­per­tan­si­yo­na çok iyi ge­len bir yi­ye­ce­k” dedi.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92543
  % -0.18
 • 5.4649
  % -0.34
 • 6.1587
  % -0.51
 • 7.0842
  % -0.19
 • 210.692
  % -0.47
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT