BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Oba­ma’ya te­le­fon şo­ku

Oba­ma’ya te­le­fon şo­ku

Ame­ri­ka’nın te­le­ko­mü­ni­kas­yon ve GSM şir­ke­ti Ve­ri­zon’un ba­zı ça­lı­şan­la­rının izin­siz ola­rak ye­ni Baş­kan Ba­rack Oba­ma’nın te­le­fon ka­yıt­la­rı­na girdiği bildirildi.Ame­ri­ka’nın te­le­ko­mü­ni­kas­yon ve GSM şir­ke­ti Ve­ri­zon’un ba­zı ça­lı­şan­la­rının izin­siz ola­rak ye­ni Baş­kan Ba­rack Oba­ma’nın te­le­fon ka­yıt­la­rı­na girdiği bildirildi. Şir­ket Baş­ka­nı Lo­well McA­dam ola­yın açı­ğa çık­ma­sı üze­ri­ne ka­mu­oyu önün­de özür di­ler­ken, bu ki­şi­le­rin üc­ret­li iz­ne ay­rıl­dı­ğı­nı ve hak­la­rın­da di­sip­lin ce­za­sı uy­gu­la­na­ca­ğı söy­le­di. İzin­siz gi­ri­len te­le­fo­nun, elek­tro­nik pos­ta gön­der­me özel­li­ği­nin bu­lun­ma­dı­ğı­nı belirtildi. Oba­ma’nın yar­dım­cı­la­rı da ye­ni baş­ka­nın ses­li me­saj­la­rı­na ya da elek­tro­nik pos­ta­la­rı­na gi­ril­me­di­ği­ni söyledi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT