BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bu mü­za­ye­deye ­ya­ban­cı gi­re­mez

Bu mü­za­ye­deye ­ya­ban­cı gi­re­mez

Ko­ca­baş Mü­za­ye­de’nin 27 Ka­sım­da dü­zen­le­ye­ce­ği “Re­kor­lar Kı­ra­cak Eş­siz Os­man­lı Şa­he­ser­le­ri, Sa­ray An­ti­ka­la­rı ve Ko­lek­si­yon­luk Sa­nat E­ser­le­ri Mü­za­ye­de­si” ad­lı mü­za­ye­de­de Os­man­lı’nın kök­lü a­i­le­le­rin­den ve sa­ray an­ti­ka­la­rın­dan der­le­nen 241 e­ser sa­tı­şa çı­ka­rı­lı­yor.Ko­ca­baş Mü­za­ye­de’nin 27 Ka­sım­da dü­zen­le­ye­ce­ği “Re­kor­lar Kı­ra­cak Eş­siz Os­man­lı Şa­he­ser­le­ri, Sa­ray An­ti­ka­la­rı ve Ko­lek­si­yon­luk Sa­nat E­ser­le­ri Mü­za­ye­de­si” ad­lı mü­za­ye­de­de Os­man­lı’nın kök­lü a­i­le­le­rin­den ve sa­ray an­ti­ka­la­rın­dan der­le­nen 241 e­ser sa­tı­şa çı­ka­rı­lı­yor. Mü­za­ye­de­de or­yan­ta­list re­sim sa­na­tı­nın bü­yük us­ta­sı Le­o­nar­do de Man­go’nun 50x38 san­ti­met­re öl­çü­le­rin­de­ki “Sa­ray­lı Genç Ca­ri­ye” ko­nu­lu eseri 45 bin YTL’den a­çık art­tır­ma­ya çı­ka­cak. Ko­ca­baş Mü­za­ye­de, sa­tı­şa sun­du­ğu Os­man­lı sa­nat e­ser­le­ri­nin sa­tı­şı ko­nu­sun­da, bu e­ser­le­rin yurt i­çin­de kal­ma­sı ve ko­run­ma­sı p­ren­si­biy­le yurt dı­şın­dan mü­za­ye­de­ye hiç­bir ka­tı­lı­mı ka­bul et­me­ye­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT