BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > CHar­şaf!..

CHar­şaf!..

Al­lah in­sa­nı şa­şırt­ma­sın; son­ra ne ya­pa­ca­ğı­nı şa­şı­rır! Ge­ce­le­ri te­le­viz­yon­da, sa­bah­la­rı ga­ze­te­ler­de ken­di­ne ba­kıp ba­kıp gül­sün mü, ağ­la­sın mı ka­rar ve­re­mez!Al­lah in­sa­nı şa­şırt­ma­sın; son­ra ne ya­pa­ca­ğı­nı şa­şı­rır! Ge­ce­le­ri te­le­viz­yon­da, sa­bah­la­rı ga­ze­te­ler­de ken­di­ne ba­kıp ba­kıp gül­sün mü, ağ­la­sın mı ka­rar ve­re­mez! ­Her şey bir ya­na “on­la­rın­ki­ler çar­şaf­lı, bi­zim­ki­ler C­Har­şaf­lı“ man­tı­ğı a­ca­ba kaç nu­ma­ra bir man­tık­tır ve es­ki bir lam­ba şi­şe­si gi­bi han­gi an­ti­ka­cı­da bu­lu­nur?.. * ­Kö­şe­miz bir si­yasî kö­şe de­ğil­dir el­bet­te a­ma bu ya­zı da bir si­ya­si ya­zı de­ğil­dir. Pe­ki öy­ley­se ne­dir? “İn­sanî” bir ya­zı­dır; in­san­lar o­kur ve an­la­ya­cak­la­rı u­mu­lur! ­Bil­me­miz ge­re­ken şu­dur: Her se­çim san­dı­ğı­na a­tıl­mış her oy pu­su­la­sı­nın her yu­var­la­ğı­na ba­sıl­mış her müh­rü ba­san her par­mak bi­rer “in­san” par­ma­ğı­dır! ­Bir de şöy­le yaz­ma­lı ki an­la­ma­yan kal­ma­sın: Ön­le­ri­ne se­çim san­dı­ğı ko­nan kim­se­ler “ken­di­le­ri­nin in­san o­lup ol­ma­dık­la­rı­nı” de­ğil, ken­di­le­ri­ni in­san ye­ri­ne ko­ya­cak si­yasî i­ra­de­yi se­çer­ler. Seç­men­den oy ta­le­bi bu­nun i­çin­dir! ­Bir in­sa­nın her­han­gi bi­ri ka­dar in­san ol­ma­sı; ver­di­ği oy­la be­lir­len­mez... Kö­tü seç­men ol­maz; a­ma se­çil­mi­şin kö­tü­sü o­lur. Se­çe­nin kö­tü­sü ol­maz; ter­ci­hin kö­tü­sü o­lur! Çün­kü se­çim­ler; seç­men seç­mek i­çin ve­ya seç­me­nin in­san­lı­ğı­nı be­lir­le­mek i­çin ya­pıl­maz... Ve se­çen­ler; se­çi­le­me­yen­le­rin hış­mıy­la yar­gı­la­na­maz!.. * El­bet­te bu bir si­yasî ya­zı de­ğil, in­sanî bir ya­zı­dır. El­bet­te çar­şaf­lı­lar da in­san­dır, çar­şaf­sız­lar da in­san­dır... Sa­kil, tu­haf, ga­rip, a­ca­yip, il­ginç, en­te­re­san, bo­dur, kı­sa, hım­bıl, eğ­ri, ya­muk, to­pal, kör, şa­şı, ço­lak, bet, a­bes o­lan; ..in­san­la­rı dün “çar­şaf­lı­lar ve çar­şaf­sız­lar” di­ye i­ki­ye a­yır­ma­ya ça­lı­şan­la­rın... Bu­gün de; “çar­şaf­lı­lar ve C­Har­şaf­lı­lar” di­ye i­ki­ye a­yır­ma ça­ba­sı­dır! İş­te za­ten bu­nun i­çin in­san­lar, her se­çim­de İ­Kİ­YE A­YI­RI­VE­Rİ­YOR böy­le kö­tü­rüm­le­ri; ..tu­tup tu­tup ba­cak­la­rın­dan!
Kapat
KAPAT