BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Fran­sa’nın Sos­ya­list Par­ti li­de­ri Mar­ti­ne Aubry

Fran­sa’nın Sos­ya­list Par­ti li­de­ri Mar­ti­ne Aubry

Fran­sa’da ana mu­ha­le­fet­te­ki Sos­ya­list Par­ti’nin ge­nel sek­re­ter­lik gö­re­vi­ne çok az bir oy far­kıy­la ra­ki­bi Se­go­le­ne Ro­yal’i ge­ri­de bı­ra­kan Mar­ti­ne Aubry se­çil­di.Fran­sa’da ana mu­ha­le­fet­te­ki Sos­ya­list Par­ti’nin ge­nel sek­re­ter­lik gö­re­vi­ne çok az bir oy far­kıy­la ra­ki­bi Se­go­le­ne Ro­yal’i ge­ri­de bı­ra­kan Mar­ti­ne Aubry se­çil­di. 137 bin 116 de­le­ge­nin oy kul­lan­dı­ğı ge­ce­de, Aubry yüz­de 50.02 oy alır­ken, Ro­yal yüz­de 49.98’de kal­dı. Bu ara­da se­çim so­nuç­la­rı­na iti­raz eden Se­go­le­ne Ro­yal ye­ni­den ya­pıl­ma­sı­nı is­te­di. Par­ti yö­ne­ti­mi çar­şam­ba gü­nü ya­pı­la­cak top­lan­tı­da se­çim so­nu­cu­nu ya onay­la­ya­cak ya da Ro­yal’in ta­le­bi­ni ka­bul ede­rek, per­şem­be gü­nü ikin­ci bir oy­la­ma ya­pıl­ma­sı­na ka­rar ve­re­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT