BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji­ye ye­ni teş­vik­ler yol­da

Ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji­ye ye­ni teş­vik­ler yol­da

TBMM Sa­na­yi Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı ve AK Par­ti Kü­tah­ya Mil­let­ve­ki­li So­ner Ak­soy’un Mec­lis Baş­kan­lı­ğı­na sun­du­ğu ka­nun tek­li­fi ile ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji kay­nak­la­rı­na yö­ne­lik teş­vik­ler ye­ni­den dü­zen­le­ni­yor.> Yü­cel Ka­ya­oğ­lu AN­KA­RA TBMM Sa­na­yi Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı ve AK Par­ti Kü­tah­ya Mil­let­ve­ki­li So­ner Ak­soy’un Mec­lis Baş­kan­lı­ğı­na sun­du­ğu ka­nun tek­li­fi ile ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji kay­nak­la­rı­na yö­ne­lik teş­vik­ler ye­ni­den dü­zen­le­ni­yor. Bu­na gö­re, rüz­gar ener­ji­si­yle üretilen elek­trik için ilk beş yıl 6 eu­ro-cent, ikin­ci beş yıl 5 eu­ro-cent alım ga­ran­ti­si ve­ri­le­cek. Bi­yo­küt­le ener­ji­sin­den el­de edi­len ener­ji­si­nin alım ga­ran­ti­si ilk beş yıl 14, ikin­ci beş yıl ise 10 eu­ro cent’ten aşa­ğı ol­ma­ya­cak. Tek­li­fe gö­re en yük­sek alım ga­ran­ti­si ise gü­neş ener­ji­sin­den el­de edi­le­cek elek­trik ener­ji­si­ne ve­ri­le­cek. Gü­neş ener­ji­si­ne da­ya­lı santral­ler­den el­de edi­len elek­trik için 10 yıl sü­re­sin­ce 18 eu­ro-cent alım ga­ran­ti­si ve­ri­le­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT