BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İşte paranın yeni patronu

İşte paranın yeni patronu

ABD’nin ye­ni Baş­ka­nı Ba­rack Oba­ma, Ha­zi­ne Ba­kan­lı­ğı gö­re­vi­ne New York Mer­kez Ban­ka­sı Baş­ka­nı Ti­mothy Ge­ith­ner’i ge­tir­me­yi plan­lı­yor.ABD’nin ye­ni Baş­ka­nı Ba­rack Oba­ma, Ha­zi­ne Ba­kan­lı­ğı gö­re­vi­ne New York Mer­kez Ban­ka­sı Baş­ka­nı Ti­mothy Ge­ith­ner’i ge­tir­me­yi plan­lı­yor. Oba­ma’nın, pi­ya­sa­la­rı ra­hat­la­mak ve ted­bir­le­rin alı­na­bil­me­si için eko­no­mi ta­kı­mı­nı ya­rın açık­la­ma­sı bek­le­ni­yor. 1988 yı­lın­dan bu­ya­na ABD Ha­zi­ne­si’nde çe­şit­li gö­rev­ler­de bu­lu­nan Ti­mothy Ge­ith­ner, 2003 yı­lın­dan bu­ya­na ABD Mer­kez Ban­ka­sı (FED) New York Baş­kan­lı­ğı­nı yü­rü­tü­yor­du. 2003 ön­ce­sin­de, ge­rek Ha­zi­ne Ba­kan­lı­ğı, ge­rek­se IMF’de üst dü­zey gö­rev­ler alan Ge­ith­ner, Tür­ki­ye eko­no­mi­si­ni de ya­kın­dan ta­nı­yor. Bu ara­da Oba­ma’nın iki yıl sü­re­cek bü­yük bir eko­no­mik pa­ket ha­zır­lı­ğın­da ol­du­ğu be­lir­ti­li­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT