BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tüz­men: Mey­ve a­la­bil­mek i­çin a­ğa­cı su­la­ma­mız la­zım

Tüz­men: Mey­ve a­la­bil­mek i­çin a­ğa­cı su­la­ma­mız la­zım

Bü­tün dün­ya­da sı­kın­tı­nın ih­ra­cat fi­nans­ma­nı ol­du­ğu­nu söy­le­yen Tüz­men, “Ban­ka fi­nans­ma­nı su gi­bi­dir. Su gel­me­den, o mey­ve­yi ban­ka­lar ge­ri ala­maz” de­di40 FİR­MA­YA ÖDÜL Ga­zi­an­tep Ti­ca­ret Oda­sı ve Gü­ney­do­ğu Ana­do­lu İh­ra­cat­çı­lar Bir­li­ği­nin iş­ bir­li­ğiy­le dü­zen­le­nen tö­ren­de, Tür­ki­ye İh­ra­cat­çı­lar Mec­li­si’nin “Tür­ki­ye’nin 1000 Bü­yük İh­ra­cat­çı Fir­ma­sı” Lis­te­sin­de yer alan Ga­zi­an­tep ve böl­ge il­le­r­de­ki 40 fir­ma, Ba­kan Tüz­men’in ka­tıl­dı­ğı tö­ren­le ödül­len­di­ril­di. Dev­let Ba­ka­nı Kür­şad Tüz­men, ih­ra­ca­tın fi­nans­ma­nı­nın önem­li ol­du­ğu­nu ve geç­ti­ği­miz dö­nem­de ya­şa­nan sı­kın­tı­lar­dan do­la­yı Türk ban­ka­cı­lık sis­te­mi­nin tu­tu­cu ha­le gel­di­ği­ni be­lirt­ti. Bü­tün dün­ya­da sı­kın­tı­nın ih­ra­cat fi­nans­ma­nı ol­du­ğu­nu ifa­de eden Tüz­men, “Su ver­me­di­ği­niz za­man ürün al­ma­nız müm­kün mü­dür? Ban­ka­lar ile fir­ma­la­rın iliş­ki­si de böy­le; ağa­cı su­la­ma­mız la­zım ki mey­ve­yi ala­lım ve bu su, ban­ka fi­nans­ma­nı­dır. Su gel­me­den, o mey­ve­yi da ban­ka­lar ge­ri ala­maz. Bu dön­gü­nün için­de her­kes üs­tü­ne dü­şe­ni ya­pa­cak. Şu an­da dı­şa­rı­sı ka­ran­lık du­rum­da. Ban­ka­lar tek­rar içer­den pa­ra ka­zan­mak zo­run­da ol­duk­la­rı­nı his­se­de­cek­ler” de­di. DO­LARDA DEN­GE 1.50 YTL Gİ­Bİ Ba­kan Tüz­men, iş adam­la­rı­nın dö­viz ku­ru­nun ta­ban­da sa­bit­len­me­si is­tek­le­ri­ne kar­şı­lık, “Ben­ce bu dö­nem­de bi­raz yük­se­le­cek, tek­rar or­ta­lar­da bir yer­de du­rur. Ama, ar­tık ye­ni bir den­ge var. Bu ye­ni den­ge de 1.50’nin üze­rin­de ola­cak şe­kil­de gö­zü­kü­yor. Ona gö­re her­kes ted­bi­r ala­cak” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT