BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mü­ra­i

Mü­ra­i

Adam si­ya­set­çi... Dü­ne ka­dar kü­çüm­se­di­ği, dış­la­dı­ğı hat­ta tah­kir et­ti­ği in­san­la­ra met­hi­ye di­zi­yor. Dün re­ji­me teh­dit di­ye yaf­ta­la­dı­ğı kı­ya­fet­le­ri bu­gün bi­rey­sel ter­cih öz­gür­lü­ğü ola­rak su­nu­yor. Se­bep?Adam si­ya­set­çi... Dü­ne ka­dar kü­çüm­se­di­ği, dış­la­dı­ğı hat­ta tah­kir et­ti­ği in­san­la­ra met­hi­ye di­zi­yor. Dün re­ji­me teh­dit di­ye yaf­ta­la­dı­ğı kı­ya­fet­le­ri bu­gün bi­rey­sel ter­cih öz­gür­lü­ğü ola­rak su­nu­yor. Se­bep? Yak­la­şan se­çim­ler ve o se­çim­ler­de alı­na­cak oy­lar; ya­ni si­ya­si ik­bal hır­sı... Adam yö­ne­ti­ci... Gı­ya­bın­da kes­kin bi­çim­de eleş­tir­di­ği pat­ro­nu­nun ya­nın­da süt dök­müş ke­di­ye dö­nü­yor; yan­lış di­ye ten­kit et­ti­ği iş­le­rin ne ka­dar doğ­ru ve ge­rek­li ol­du­ğu­nu iş­ti­yak­la an­la­tı­yor. Se­bep? Mev­ki­si­ni ve pat­ro­nu nez­din­de­ki im­ti­ya­zı­nı ko­ru­mak... Adam ga­ze­te­ci... Kö­şe ya­zı­sın­da dü­rüst­lük­ten, ve­fa­dan, kalp ka­zan­mak­tan bah­se­di­yor, iha­ne­ti, dün­ye­vi men­fa­at­le­ri kö­tü­lü­yor; ger­çek ha­yat­ta ise yaz­dık­la­rı­nın zıd­dı bir pro­fil çi­zi­yor, söy­le­di­ği ya­lan­lar, kır­dı­ğı kalp­ler ve pe­şin­den koş­tu­ğu men­fa­at­ler ile... Se­bep? Un­va­nı­nı ve onun sağ­la­dı­ğı im­ti­ya­zı kay­be­der­se hiç ola­ca­ğı kor­ku­su ve ne pa­ha­sı­na olur­sa ol­sun bı­rak­mak is­te­me­di­ği kol­tu­ğu... *** Bu ka­dar zor mu, net, şef­faf ve ber­rak bir adam ol­mak? Söy­le­dik­le­ri ile yap­tık­la­rı, dü­nü ile bu­gü­nü tu­tar­lı ol­mak? Ka­pı­nın dı­şın­da da için­de de “ay­nı ki­şi” ol­mak, ya­ni sa­hi­ci ol­mak bu ka­dar mı zor? De­ğil ta­bi­i ki... İn­sa­nın ken­di­si ol­ma­sı için faz­la­dan ça­ba­la­ma­sı­na ge­rek yok. Rol yap­ma­sın, dü­şün­dü­ğü­nü dil­len­dir­sin ye­ter... *** Sa­hi­ci in­san, ye­tin­me­si­ni bi­len, te­va­zu­yu za­rif bir el­bi­se gi­bi üze­rin­de ta­şı­yan­dır. Ba­kın abi­de şah­si­yet­le­re, sa­hip ol­duk­la­rı gör­ke­mi mü­te­va­zı­lık­la­rıy­la set­ret­miş­ler­dir. İn­san­la­rın kar­şı­sı­na “Hep ay­nı yüz­le” çık­mış­lar­dır. Ken­di yüz­le­riy­le... Göz bo­ya­yan­lar, söy­lem­le­ri ile ey­lem­le­ri tu­tar­sız­la­şan­lar as­lın­da ken­di­le­ri­ni in­kâr et­mek­te­dir­ler. İz­zet ve ik­bal­le­ri fo­ya­la­rı or­ta­ya çı­kın­ca­ya ka­dar­dır. Sa­hip ol­ma­dık­la­rı er­dem­le­ri sa­yıp dö­ke­rek as­lın­da “ölü yü­zü­ne mak­yaj” yap­mak­ta­dır­lar. O mak­ya­jın gün ge­lip de akıp gi­de­ce­ği­ni dü­şün­me­den... Gü­nün so­nun­da dim­dik ayak­ta ka­lan­lar hep“sa­hi­ci” olan­lar­dır. Ha­ki­ki ve son­suz mü­ka­fa­ta da on­lar na­il olur­lar.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT