BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > BSH: Kriz­de üre­ti­mi ar­tır­dık

BSH: Kriz­de üre­ti­mi ar­tır­dık

Tür­ki­ye’nin ya­ban­cı ya­tı­rım­lı 7. bü­yük şir­ke­ti BSH, Çer­kez­köy’de bu­lu­nan te­sis­le­ri­ne 2007 yı­lın­da bu­la­şık ma­ki­ne­si fab­ri­ka­sı­nın da ek­len­me­siy­le, üre­ti­mi­ne hız ver­me­ye kri­ze rağ­men de­vam edi­yor.> İS­TAN­BUL İHA Tür­ki­ye’nin ya­ban­cı ya­tı­rım­lı 7. bü­yük şir­ke­ti BSH, Çer­kez­köy’de bu­lu­nan te­sis­le­ri­ne 2007 yı­lın­da bu­la­şık ma­ki­ne­si fab­ri­ka­sı­nın da ek­len­me­siy­le, üre­ti­mi­ne hız ver­me­ye kri­ze rağ­men de­vam edi­yor. BSH Tür­ki­ye’nin Çer­kez­köy’de­ki 80 bin bi­rim üre­tim­le yo­la çı­kan bu­la­şık ma­ki­ne­si fab­ri­ka­sı, 1.5 yıl gi­bi kı­sa bir sü­re­de top­lam üre­ti­mi­ni 1 mil­yo­na ulaş­tır­dı. BSH, 2008’in ilk 9 ay­lık dö­ne­min­de­ki üre­ti­mi­ni, ge­çen yı­la oran­la yüz­de 37 ar­tır­dı. Be­yaz eş­ya sek­tö­rün­de, glo­bal kri­zin de et­ki­siy­le cid­di sı­kın­tı­lar ya­şa­nır­ken, BSH ola­rak bü­yü­me­ye ve ya­tı­rım yap­ma­ya de­vam et­tik­le­ri­ni söy­le­yen BSH İc­ra Ku­ru­lu Baş­ka­nı Nor­bert Kle­in, “Çer­kez­köy te­sis­le­ri­miz­de ya­pı­la­cak ka­pa­si­te ar­tı­rı­mı­na yö­ne­lik ya­tı­rım­lar­la, önü­müz­de­ki bir­kaç yıl için­de ka­pa­si­te­mi­zi 5 mil­yon bi­ri­me ulaş­tır­ma­yı he­def­li­yo­ruz” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT