BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Turk­cell’in ‘­Kar­de­len­ler P­ro­je­si’ne Av­ru­pa’dan ­bü­yük ö­dül

Turk­cell’in ‘­Kar­de­len­ler P­ro­je­si’ne Av­ru­pa’dan ­bü­yük ö­dül

Turk­cell, “Kar­de­len­ler” pro­je­siy­le, spon­sor­luk dün­ya­sı­nın Av­ru­pa’da­ki en önem­li or­ga­ni­zas­yo­nu ola­rak ka­bul edi­len ESA (Eu­ro­pe­an Spon­sors­hip As­so­ci­ati­on) bü­yük ödü­lü­nü al­dı.Turk­cell, “Kar­de­len­ler” pro­je­siy­le, spon­sor­luk dün­ya­sı­nın Av­ru­pa’da­ki en önem­li or­ga­ni­zas­yo­nu ola­rak ka­bul edi­len ESA (Eu­ro­pe­an Spon­sors­hip As­so­ci­ati­on) bü­yük ödü­lü­nü al­dı. Her yıl 5 dal­da ve­ri­len ödü­lü, “Top­lu­ma Fay­da Sağ­la­yan Spon­sor­luk Pro­je­le­ri” ka­te­go­ri­sin­de alan Turk­cell, “Kar­de­len­ler Pro­je­si” ile Ro­man­ya, İn­gil­te­re ve İs­koç­ya’dan pro­je­ler­le bir­lik­te ya­rı fi­na­le kal­mış­tı. “Kar­de­len­ler” Pro­je­si, çift aşa­ma­lı pu­an­la­ma sis­te­min­den ge­çe­rek fi­na­le kal­dı ve Brük­sel’de ya­pı­lan tö­ren­de bü­yük ödü­lün sa­hi­bi ol­du. Turk­cell Ku­rum­sal İle­ti­şim ve İliş­ki­ler­den So­rum­lu Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­sı Ko­ray Öz­türk­ler, “Sos­yal so­rum­lu­luk pro­je­le­ri sa­de­ce Turk­cell’in de­ğil, Tür­ki­ye’nin pro­je­le­ri ol­du. Bun­dan gu­rur du­yu­yo­ruz” de­di. Turk­cell, 2000 yı­lın­da 5 bin kız öğ­ren­ciy­le baş­lat­tı­ğı pro­je­de, 2007 yı­lın­dan iti­ba­ren her yıl ver­di­ği burs sa­yı­sı­nı 10 bi­ne çı­kar­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT