BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İş a­da­mı Ha­san Kal­yon­cu ­kalp k­ri­zin­den ve­fat et­ti

İş a­da­mı Ha­san Kal­yon­cu ­kalp k­ri­zin­den ve­fat et­ti

Kal­yon Şir­ket­ler Gru­bu Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı ve Ga­zi­kent Üni­ver­si­te­si’nin sa­hi­bi iş ada­mı Ha­san Kal­yon­cu (59), kalp kri­zi so­nu­cu ve­fat et­ti.> İS­TAN­BUL İHA Kal­yon Şir­ket­ler Gru­bu Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı ve Ga­zi­kent Üni­ver­si­te­si’nin sa­hi­bi iş ada­mı Ha­san Kal­yon­cu (59), kalp kri­zi so­nu­cu ve­fat et­ti. Kal­yon Şir­ket­ler Gru­bu­nun Bey­koz’da bu­lu­nan şir­ket bi­na­sın­da ön­ce­ki ak­şam sa­at­le­rin­de kalp kri­zi ge­çi­ren Ha­san Kal­yon­cu, has­ta­ne­ye kal­dı­rıl­ma­sı­na rağ­men kur­ta­rı­la­ma­dı. Kal­yon İn­şa­at, İs­tan­bul’da KİP­TAŞ bün­ye­sin­de bin­ler­ce top­lu ko­nu­tu ya­pan fir­ma ola­rak bi­li­ni­yor. Kal­yon İn­şa­at, ay­rı­ca ha­len İs­tan­bul’da Ba­kır­köy Ada­let Sa­ra­yı ve Ye­şil Va­di Ko­nak­la­rı gi­bi pro­je­le­rin in­şa­at ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­rü­yor. Kal­yon­cu’nun ce­na­ze­si, bu­gün An­ka­ra’da Ha­cı Bay­ram Ca­mi­in­de ikin­di na­ma­zı­nı mü­te­aki­ben kı­lı­na­cak ce­na­ze na­ma­zı­nın ar­dın­dan Göl­ba­şı Me­zar­lı­ğı’na def­ne­di­le­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT