BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > TO­Kİ’nin ko­nut­la­rı­na 12 kat ta­lep gel­di

TO­Kİ’nin ko­nut­la­rı­na 12 kat ta­lep gel­di

Top­lu Ko­nut İ­da­re­si’nin yap­tır­dı­ğı 560 ko­nut i­çin 7 bin 407 baş­vu­ru ya­pıl­dı. Da­ire­le­rin fi­yat­la­rı 48 bin 254 YTL i­le 61 bin 861 YTL a­ra­sın­da de­ği­şi­yorTop­lu Ko­nut İda­re­si’nin (TO­Kİ), pro­to­kol yo­lun­da yap­tır­dı­ğı ve 3 Ka­sım’da sa­tı­şa çı­kar­dı­ğı 560 ko­nut için, ko­nut sa­yı­sı­nın 12.2 ka­tı baş­vu­ru gel­di. Top­lam 7 bin 407 baş­vu­ru­nun gel­di­ği ko­nut­lar için Halk Ban­ka­sı ara­cı­lık ya­pa­cak. Ko­nut al­ma­ya hak ka­za­nan­lar, 26 Ka­sım’da, Ata­türk Spor Sa­lo­nu’nda çe­ki­le­cek ku­ra ile be­lir­le­ne­cek. Bü­yük­lük­le­ri brüt 93.4-95.4 met­re­ka­re ara­sın­da bu­lu­nan 2+1 oda­dan olu­şan ko­nut­la­rın fi­yat­la­rı, 48 bin 254 YTL ile 61 bin 861 YTL ara­sın­da de­ği­şi­yor. Şe­hit ai­le­le­ri, ma­lul­ler ile dul ve ye­tim­le­ri­ne ge­nel ku­ra­ya gir­me­den ve baş­vu­ru be­de­li ya­tır­ma­dan ko­nut al­ma hak­kı ta­nın­dı. 120 AY VA­DE İM­KA­NI Hak sa­hip­le­ri, ko­nut be­del­le­ri­ni, pe­şin öde­ye­bi­le­ce­ği gi­bi, be­de­lin yüz­de 10, 15 ve­ya 25’ini pe­şin öde­ye­rek tak­sit­li öde­me im­kan­la­rın­dan da ya­rar­la­na­bi­le­cek. Ko­nut be­de­li­nin yüz­de 10’unun pe­şin öden­me­si ha­lin­de 96 ay, yüz­de 15’inin pe­şin öden­me­si ha­lin­de 108 ay, yüz­de 25’inin pe­şin öden­me­si ha­lin­de 120 ay va­de im­ka­nı sağ­la­na­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT