BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > A­ğa­oğ­lu’n­dan krizde 35 mil­yon YTL’lik ya­tı­rım

A­ğa­oğ­lu’n­dan krizde 35 mil­yon YTL’lik ya­tı­rım

TO­Kİ iş­ti­ra­ki Em­lak Ko­nut GYO ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­len ve Ata­şe­hir’in do­ğu böl­ge­sin­de yer alan ar­sa için ya­pı­lan iha­le­yi en yük­sek tek­li­fi ve­ren Ağa­oğ­lu Şir­ket­ler Gru­bu ka­zan­dı.TO­Kİ iş­ti­ra­ki Em­lak Ko­nut GYO ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­len ve Ata­şe­hir’in do­ğu böl­ge­sin­de yer alan ar­sa için ya­pı­lan iha­le­yi en yük­sek tek­li­fi ve­ren Ağa­oğ­lu Şir­ket­ler Gru­bu ka­zan­dı. Ata­şe­hir Mig­ros ya­nın­da bu­lu­nan iki ay­rı par­sel için ya­pı­lan iha­le­de, Ağa­oğ­lu Şir­ket­ler Gru­bu bi­ri 20 bin 44 met­re­ka­re, di­ğe­ri ise 4 bin 367 met­re­ka­re ol­mak üze­re top­lam bü­yük­lü­ğü 24 bin 411 met­re­ka­re­yi bu­lan ar­sa için 35 mil­yon 320 bin YTL öde­ye­cek. Ağa­oğ­lu Şir­ket­ler Gru­bu Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ali Ağa­oğ­lu, Da­ha ön­ce de ifa­de et­miş­tik; bun­dan hem ül­ke ka­za­na­cak, hem bi­zim­le iş ya­pan­lar ka­za­na­cak, hem de biz ka­za­na­ca­ğız” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT