BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Dur­gun­luk yok, üretim yapan PARAYI KAZANIR

Dur­gun­luk yok, üretim yapan PARAYI KAZANIR

E­ner­ji ve iş­çi­lik gi­bi ko­nu­lar­da ted­bir al­dık­la­rı­nı söy­le­yen Çer­kez­köy Organize Sanayi Bölgesi Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Sarıoğlu, “Dur­gun­luk yok, ‘k­riz k­riz’ di­yor­lar, biz da­ha gör­me­dik” de­diÖYLE OLSAYDI BATARDIK 2001 yılındaki krizin ardından gerekli tedbirleri aldıklarını söyleyen Sarıoğlu, “Söylenenlere ve yazılanlara bakılırsa batmamız yakın görünüyor. Ama ben öyle bir şey tahmin etmiyorum. Sanayi bölgesinde vardiya düşüren bile yok” dedi Çer­kez­köy Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si (ÇOSB) Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ömer Sa­rı­oğ­lu, dün­ya­nın ya­şa­dı­ğı glo­bal ma­li kriz­den, he­nüz et­ki­len­me­dik­le­ri­ni bil­dir­di. Sa­rı­oğ­lu, dü­şük kur po­li­ti­ka­sın­dan do­la­yı sa­na­yi­ci­le­rin 2001 kri­zin­den bu ya­na ener­ji ve iş­çi­lik gi­bi yük­sek ma­li­yet ge­ti­ren ko­nu­lar­da ted­bir al­dı­ğı­nı söy­le­di. Bu gün ya­şa­nan kü­re­sel ma­li kri­zin, söy­len­ti­ler­le ve ya­zı­lan­lar­la abar­tıl­dı­ğı­nı ifa­de eden Sa­rı­oğ­lu, “Söy­le­nen­le­re ina­na­cak olur­sak biz bat­tık gi­bi. Ama ba­kı­yo­ruz öy­le bir dur­gun­luk yok. Ha­len ça­lı­şı­yo­ruz, böl­ge­miz ça­lı­şı­yor. Var­di­ya dü­şü­ren iş­let­me de yok. Kriz kriz di­yor­lar biz da­ha gör­me­dik” de­di. “Kriz­den et­ki­len­me­mek müm­kün de­ğil” di­yen Sa­rı­oğ­lu, şun­la­rı kay­det­ti: “Bu­gün et­ki­len­me­miş­se ile­ri­de et­ki­le­ne­cek de­mek­tir. Bu iş kol­la­rı­na gö­re de­ği­şir. Biz 2001 yı­lın­da ya­şa­nan kri­zin ar­dın­dan ge­rek­li tüm ted­bir­le­ri za­ten al­mış­tık.”
Kapat
KAPAT