BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > A­man tu­za­ğa düş­me­yin e­li­niz­de­ki­ne sa­hip çı­kın

A­man tu­za­ğa düş­me­yin e­li­niz­de­ki­ne sa­hip çı­kın

Re­ses­yon, gü­ven k­ri­zi der­ken ay­lar­dır o­lum­suz bek­len­ti­le­rin fi­yat­lan­dı­ğı pi­ya­sa­lar­da e­lin­de­ki his­se se­ne­di­ni sat­mak is­te­me­yen­ler ‘a­yı tu­za­ğı’na düş­me­me­liUlus­la­ra­ra­sı pi­ya­sa­lar­da ‘ayı’ ve ‘bo­ğa’ pi­ya­sa­la­rı ta­bir­le­ri ol­du­ğu gi­bi bir de ‘ayı tu­za­ğı’ di­ye bir tek­nik olu­şum var. Son gün­ler­de ol­du­ğu gi­bi aşı­rı dü­şen pi­ya­sa­lar­da ye­te­rin­ce his­se se­ne­di al­dık­tan son­ra yük­se­liş ön­ce­si pi­ya­sa bek­len­me­dik şe­kil­de aşa­ğı çe­ki­lir. Bu ‘ye­ni bir dü­şüş baş­la­dı’ gö­rün­tü­süy­le pi­ya­sa­da­ki ‘yük­se­le­cek’ umu­du­nu kı­rıp sat­ma­yı dü­şün­me­ye­ni da­hi sa­tı­şa zor­la­mak­tır. Ay­lar; hat­ta yıl­lar­ca elin­de his­se se­ne­di tu­tan ya­tı­rım­cı­nın elin­de­ki­ni ucuz fi­yat­la sat­ma­sı­nı sağ­la­yan ayı tu­za­ğı ile umut­la­rın kı­rıl­ma­sı­nın ar­dın­dan pi­ya­sa hız­la yük­se­li­şe ge­çer. DJI YÜZ­DE 6.5 YÜK­SEL­Dİ Son haf­ta­lar­da pi­ya­sa­lar­la il­gi­li ha­re­ket­le­re bak­tı­ğı­mız­da ayı tu­za­ğı­na ben­zer ha­re­ket­ler gör­me­ye baş­la­dık. Eko­no­mi­le­re ol­du­ğu gi­bi pi­ya­sa­la­ra da li­der­lik eden ABD bor­sa­la­rın­da -özel­lik­le DJI’de- ben­zer ha­re­ket­ler var. Ekim ba­şın­da 7.882 pu­an­la dip yap­tık­tan son­ra ABD’de bek­le­nen­den kö­tü ge­len ve­ri ve şir­ket bi­lan­ço­la­rı­na rağ­men bu se­vi­ye­nin üze­rin­de tu­tul­ma­ya ça­lı­şıl­dı. Bir ön­ce­ki haf­ta 7.965 pu­an­la ikin­ci di­pi ya­pan Dow En­dek­si, cu­ma gü­nü 7.449 pua­na ka­dar düş­tük­ten son­ra gü­nü yüz­de 6.5’luk ar­tış­la; 8 bin di­ren­ci­nin üze­rin­den 8.046 pu­an­dan ka­pat­tı. ABD’de baş­la­yan ha­re­ke­tin önü­müz­de­ki haf­ta glo­bal bor­sa­la­ra sıç­ra­ma ih­ti­ma­li yük­sek. MER­KEZ ŞA­ŞIR­TI­YOR Re­ses­yon ve gü­ven kri­zin­den do­la­yı em­ti­a fi­yat­la­rı ve bor­sa en­deks­le­ri dü­şer­ken ulus­la­ra­ra­sı pi­ya­sa­lar­da ar­tan borç­lan­ma ma­li­yet­le­ri­ne rağ­men yurt için­de top­la­nan Mer­kez Ban­ka­sı Pa­ra Po­li­ti­ka­sı Ku­ru­lu, eko­no­mi çev­re­le­ri­ni şa­şır­ta­rak fa­iz oran­la­rın­da in­di­ri­me git­ti. Pi­ya­sa­da ge­çen ay 25 bi­le­şik­le­rin de üze­ri­ne çı­kan fa­iz ora­nı ge­çen haf­ta bo­yun­ca 22.73 ile 21.89 ara­sın­da dal­ga­lan­ıp haf­ta­yı 21.99’dan ka­pat­tı. Ulus­la­ra­ra­sı pi­ya­sa­lar­da borç bul­ma­nın zor­laş­tı­ğı şu gün­ler­de fa­iz in­di­ri­mi bek­le­me­yen pi­ya­sa­lar, Pa­ra Po­li­ti­ka­sı Ku­ru­lu’nun ka­ra­rı­nı sa­kin kar­şı­la­dı. An­cak bu dö­viz fi­yat­la­rı­nın hız­la yük­sel­me­si­ne se­bep ol­du. Ka­rar son­ra­sı hız­la de­ğer kay­be­den YTL, do­lar kar­şı­sın­da 1.73, eu­ro ise 2.141 YTL’den iş­lem gör­dü. Eu­ro kar­şı­sın­da de­ğer ka­za­nan an­cak Ja­pon yen’i kar­şı­sın­da ta­ri­hi dip­le­re ya­kın sey­re­den do­lar, her yük­se­li­şin fır­sat ola­rak kul­la­nıl­dı­ğı Tah­ta­ka­le dö­viz pi­ya­sa­sın­da yük­sel­di­ği hız­la ge­ri ge­le­rek cu­ma gü­nü 1.678 YTL’den ka­pan­dı. Do­lar, ABD’de­ki ka­pa­nı­şın ar­dın­dan açık olan dö­viz bü­ro­la­rın­da 1.6360 YTL’ye ka­dar düş­tü. >> İn­di­rim gı­dım gı­dım ge­li­yor Ya­pı­lan zir­ve ve alı­nan ted­bir­le­re rağ­men re­ses­yon kor­ku­sun­dan bes­le­nen em­ti­a fi­yat­la­rı ve bor­sa ve­ri­le­rin­de­ki dü­şüş de­vam edi­yor. Haf­ta­lar­dır va­ril fi­ya­tı­nın 100, 80 der­ken 60 ve 55 do­lar des­tek se­vi­ye­le­rin­de dur­ma­sı bek­le­nen ABD ham pet­rol fi­ya­tı ge­çen haf­ta 47.7 do­la­ra ka­dar düş­tü. Cu­ma gü­nü 49.93 do­lar fi­yat­la haf­ta­yı ta­mam­la­yan pet­ro­lün kı­sa va­de­li 42 do­lar des­tek ve 55 do­lar di­renç se­vi­ye­le­ri var. Re­ses­yon kor­ku­suy­la des­tek­le­ri­ni hız­la kı­ra­rak aşa­ğı ge­len fi­yat­la­rı tu­ta­bil­mek için OPEC ül­ke­le­ri üre­tim­de kı­sın­tı­ya git­ti. Bu dü­şü­şü yurt için­de­ki tü­ke­ti­ci faz­la his­se­de­me­di. Ge­çen haf­ta 2.71 YTL’ye sa­tı­lan ma­zot haf­ta or­ta­sın­da 4 YKr in­di­rim­le 2.67 YTL’ye in­di. Yıl­lar­dır pet­rol fi­yat­la­rı yük­se­lir­ken sto­ğu­muz­da ‘şu ka­dar va­ril pet­rol var’, fi­yat­lar yük­se­lir­ken ‘kur dü­şü­yor’ de­me­den bol kep­çe yük­sel­ten­ler son gün­ler­de stok­la­rı­nı ve ku­ru ba­ha­ne ede­rek in­di­ri­mi gı­dım gı­dım ya­pı­yor. >> Beklentilerimiz ABD’de 2003, Av­ru­pa bor­sa­la­rı 2004 yı­lı en­deks ve his­se fi­yat­la­rı­na ge­ri ge­lir­ken İMKB 17 Ocak 2000 yı­lı (ta­ri­hi zir­ve) des­tek se­vi­ye­si­ne yak­la­şın­ca pi­ya­sa­ya alım gel­di. Ay­nı gün As­ya, Av­ru­pa ve ABD bor­sa­la­rın­da­ki yüz­de 5 ile 8 ara­sın­da­ki ka­yıp­la­ra rağ­men uzun va­de­li des­tek se­vi­ye­sin­de tu­tun­ma­yı ba­şa­ran İMKB per­şem­be gü­nü bo­len­ger alt ban­dı­nın­ da dı­şı­na sar­ka­rak 20.912 pua­na ka­dar ge­ri çe­kil­di. YTL ba­zın­da se­kiz yıl ön­ce­ki des­tek se­vi­ye­sin­de tu­tu­nan en­deks haf­ta­yı 21.966 pu­an­dan ta­mam­la­dı. Kı­sa va­de­li 20.617 (17 Ocak 2000 ta­ri­hi zir­ve) des­tek ve 22.500 - 25.300 (5 - 22 gün­lük, gün­lük dü­şen or­ta­la­ma­sı) di­renç se­vi­ye­le­ri var. DJI’de­ki tek­nik olu­şum, dün­ya­nın di­ğer bor­sa­la­rı­nın ya­nı sı­ra iç pi­ya­sa­la­rı da et­ki­le­ye­bi­lir. Öy­le ki bor­sa­da sat­mak is­te­me­ye­ne his­se sat­tır­dı­ğı gi­bi al­mak is­te­me­ye­ne yük­sek fi­yat­tan dö­viz al­dı­ra­bi­lir. Uya­nık ol­ma­mız ge­re­ki­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT