BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Burs yasağına tepki çığ gibi!

Burs yasağına tepki çığ gibi!

Yar­gı­nın be­le­di­ye­le­re ge­tir­di­ği ya­sak, burs bek­le­yen on bin­ler­ce öğ­ren­ci­yi kış or­ta­sın­da zor­da bı­rak­tı. Ka­rar öğ­ren­ci­le­rin ve baş­kan­la­rın tep­ki­si­ni çek­ti> Gök­han Ka­ya AN­KA­RA CHP’­nin iti­ra­zı üze­ri­ne Ana­ya­sa Mah­ke­me­si, be­le­di­ye­le­rin yük­se­k-öğ­re­nim öğ­ren­ci­le­ri­ne ver­di­ği burs­la­rı ip­tal et­ti. Ka­ra­ra be­le­di­ye­ler ve üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­rin­den büyük tepki geldi. Yılda 10 bin öğ­ren­ci­ye burs ve­re­cek olan Kon­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ta­hir Ak­yü­rek, ya­sa­ğın öğ­ren­ci­ler adı­na bü­yük bir ka­yıp ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek böy­le bir des­te­ğin önü­nün ke­sil­me­me­si ge­rek­ti­ği­ni ifa­de et­ti. 46 bin 400 ön li­sans ve li­sans öğ­ren­ci­si­ne ay­lık 100 YTL, 3 bin yük­sek li­sans öğ­ren­ci­si­ne ay­lık 150 YTL, 600 dok­to­ra öğ­ren­ci­si­ne ay­lık 250 YTL ve­ren İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ka­dir Top­baş, “Öğ­ren­ci­le­rin burs­la­rı­na göz dik­ti­ler, Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­’n­den ip­tal et­tir­di­ler. 50 bin öğ­ren­ci ne di­ye­cek si­ze? Ya­ni si­ya­si rant sağ­la­mak adı­na bu­nu yap­tı­ğı­mı­za ina­nı­yor mu­su­nuz? Fa­kir fu­ka­ra­nın ka­pı­sı­nı çal­dın mı? Yü­re­ği yan­ma­ya­nın gö­zü ya­şar­maz. Bun­la­rın yü­rek­le­ri yan­maz. Yü­rek­le­ri don­muş. Yü­re­ği­mi ya­nı­yor. Bu ül­ke hak et­me­di­ği yer­den ge­le­ce­ğe na­sıl ta­şı­nır di­ye­’’ di­ye­rek tep­ki­si­ni or­ta­ya koy­du. Bur­sa Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hik­met Şa­hin ise ka­ra­ra öğ­ren­ci­ler adı­na üzül­dü­ğü­nü söy­le­ye­rek, “Biz hu­ku­kun üs­tün­lü­ğün­den ya­na­yız. Ka­ra­ra ba­kar in­ce­le­riz ne ge­re­ki­yor­sa ya­pa­rız. An­cak öğ­ren­ci­ler adı­na üzün­tü­lü ol­du­ğu­mu ifa­de et­mek is­ti­yo­ru­m” de­di. ÖĞ­REN­Cİ­YE DESTEK OLUYORDU Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­’nin be­le­di­ye­ler ar­tık öğ­ren­ci­le­re burs ve­re­me­ye­cek ka­ra­rı­na en çok öğ­ren­ci­ler­den tep­ki gel­di. Be­le­di­ye burs­la­rı­nın öğ­ren­ci­ler için bu­lun­maz bir hiz­met ol­du­ğu­nu söy­le­yen üni­ver­si­te öğ­ren­ci­leri Enes To­ker ve Bu­rak Ka­ra ise be­le­di­ye­le­rin burs ver­me­le­ri­nin bir sos­yal dev­let ol­ma ge­re­ğin­den gel­di­ği­ni ifa­de ede­rek öğ­ren­ci­lik dö­nem­le­ri­nin eko­no­mik an­lam­da za­ten sı­kın­tı­lı geç­ti­ği­ni bu ne­den­le Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­’nin ka­ra­rı­nın öğ­ren­ci­le­ri da­ha zor­lu eko­no­mik sı­kın­tı­lar­la kar­şı kar­şı­ya ge­ti­re­ce­ği­ni söy­le­di. Öğ­ren­ci­le­rden Tuğ­çe Öz­çe­lik ve ar­ka­da­şı da bu ka­ra­rın öğ­ren­ci­le­ri bü­yük sı­kın­tı­ya so­ka­ca­ğı­nı ve eğer ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne ulaş­tı­rı­lan burs­la­rın önü­ne ge­çi­li­yor­sa bu doğ­ru bir ka­rar de­ği­l” diye konuştular.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT