BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Çelik: Dağıtımı bir ça­tı al­tın­da top­la­ya­ca­ğız

Çelik: Dağıtımı bir ça­tı al­tın­da top­la­ya­ca­ğız

Çelik, törendeki bir grup çocuğa kitap ayracı hediye etti.Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­lik, Kon­ya­’da Ka­ra­tay Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan yap­tı­rı­lan 40 ders­lik­li Meh­met­çik Kur­tu­luş İl­köğ­re­tim Okul­la­rı­’nın açı­lış tö­re­ni­ne ka­tıl­dı. CHP’­nin iti­ra­zı üze­ri­ne Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­’nin be­le­di­ye­le­rin yük­se­köğ­re­nim öğ­ren­ci­le­ri­ne ver­di­ği burs­la­rın ip­tal edil­me­si ile il­gi­li bir so­ru­ya ce­vap ve­ren Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­lik, “CH­P’­nin ha­yır­lı bir işi yok ki, ha­yır­lı bir iş yap­tı­ğı ne­re­de gö­rül­müş o yüz­den şa­şır­mı­yo­ru­m” de­di. Çe­lik, “Biz ka­mu ku­rum­la­rı­nın ver­di­ği burs­la­rı tek bir ça­tı al­tın­da top­la­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Be­le­di­ye­ler burs ve­re­cek­le­ri za­man, burs ve­re­cek­le­ri ki­şi­le­rin lis­te­si­ni bi­ze gön­de­re­cek, bu burs­la­rı biz da­ğı­ta­ca­ğı­z” ce­va­bı­nı ver­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT