BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > AHMET GÜNDOĞDU: ‘Bur­s’­a ge­len ya­sak CHP’­nin si­pa­ri­şi!

AHMET GÜNDOĞDU: ‘Bur­s’­a ge­len ya­sak CHP’­nin si­pa­ri­şi!

Be­le­di­ye­le­re burs ver­me ya­sa­ğı­nın CHP’­nin si­pa­ri­şi ol­du­ğu­nu id­di­a eden Eği­tim-Bir-Sen Ge­nel Baş­ka­nı Ah­met Gün­doğ­du, “Ay­nı şe­kil­de tür­ban ya­sa­ğı da CHP’­nin başvurusu sonucu gelmişti” di­ye ko­nuş­tu.Be­le­di­ye­le­re burs ver­me ya­sa­ğı­nın CHP’­nin si­pa­ri­şi ol­du­ğu­nu id­di­a eden Eği­tim-Bir-Sen Ge­nel Baş­ka­nı Ah­met Gün­doğ­du, “Ay­nı şe­kil­de tür­ban ya­sa­ğı da CHP’­nin başvurusu sonucu gelmişti” di­ye ko­nuş­tu. CHP’­nin bu ta­vır­la­rıy­la tüm il­ke­le­rin­den vaz­geç­ti­ği­ni söy­le­yen Gün­doğ­du, “CHP Er­ge­ne­kon da­va­sı avu­kat­lı­ğı­na so­yun­ma­sıy­la de­mok­rat­lık, tür­ban ya­sa­ğı­na ön ayak ol­ma­sıy­la halk­çı­lık il­ke­sin­den vaz­geç­ti. Şim­di de burs ya­sa­ğı­na se­bep ol­mak­la sos­yal dev­let il­ke­sin­den vaz­geç­ti­” di­ye­rek CHP’­yi eleş­tir­di ve burs ya­sa­ğı­na olan tep­ki­si­ni sert bir dil­le ifa­de et­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT