BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gazeteci Orhan Ta­şan defnedildi

Gazeteci Orhan Ta­şan defnedildi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ndeki törenin ardından Orhan Taşan’ın naaşı Kozlu Mezarlığı’na defnedildi.İs­tan­bul’da ve­fat e­den ga­ze­te­ci Or­han Ta­şan’ın (74) ce­na­ze­si, Koz­lu Me­zar­lı­ğı’na def­ne­dil­di. Ta­şan i­çin Tür­ki­ye Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti’n­de tö­ren dü­zen­len­di. Tö­re­ne, Ta­şan’ın e­şi A­su­man Ta­şan, oğ­lu Bu­rak Ta­şan, kız­la­rı Eb­ru Ta­şan ve Ay­tül Bos­tan­cı i­le ya­kın­la­rı ve mes­lek­taş­la­rı ka­tıl­dı. Ba­sın Ya­yın ve En­for­mas­yon Ge­nel Mü­dü­rü Sa­lih Me­lek, Or­han Ta­şan’ın çok ak­tif ve ne­şe­li bir in­san ol­du­ğu­nu i­fa­de e­de­rek, ay­nı za­man­da çok de­ne­yim­li bir ga­ze­te­ci ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. Ta­şan’ın ce­na­ze­si ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan öğ­le na­ma­zı­nı mü­te­a­kip kı­lı­nan ce­na­ze na­ma­zı­nın ar­dın­dan Koz­lu’da­ki a­i­le kab­ris­ta­nı­na def­ne­dil­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 101284
  % 1.14
 • 5.264
  % -0.5
 • 5.9793
  % -0.77
 • 6.8733
  % -0.42
 • 216.759
  % -0.48
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT